Skolans värdegrund och uppdrag

Det är viktigt att uppmärksamma, agera och reagera om och när skolans personal misstänker att någon elev riskerar att utsättas eller har utsatts för alla former av kränkningar och övergrepp. Läroplanen tyder på att skolan måste uppmärksamma elever som riskerar eller är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och dess uttrycksformer såsom till exempel barn- och tvångsäktenskap och könsstympning. Nedan följer utdrag från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

Grundläggande värden

”Skolan fyller en viktig funktion för att genom kunskap, diskussion, reflektion och stärkande arbete främja elever till att bli självständiga individer och därmed ges förutsättningar att bli en aktiv samhällsmedborgare. Det är viktigt att demokratiska principer förmedlas och genomsyrar skolans arbete i mötet med alla barn och unga. Detta nämns tydligt i skollagen.

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”

Läs mer på Skolverkets webbsida