Socialtjänsten

De som växer upp och lever i familjer med hedersrelaterade normer kan vara utsatta för olika typer av brott och kränkningar – fysiskt och psykiskt våld, hot, kontroll och begränsningar samt barn- och tvångsäktenskap. Flickor kan riskera att bli könsstympade – och de som är könsstympade lider av konsekvenserna av det.

Det handlar om flickor som alltid måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen, som inte får välja sina vänner. Om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan. Om unga kvinnor och män som inte får ha pojk- eller flickvänner. Om unga personer som förmås eller tvingas att gifta sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt ut.

Det handlar om att de som bryter mot normerna blir bestraffade. De kan bli utfrysta, hotade, misshandlade. För vissa av dem innebär det så stora risker att bryta mot normerna att de måste lämna sina familjer och helt och hållet bryta med dem.

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kännetecknas bland annat av att det är kollektivt utövat, att kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central och att valet av partner inte är individens eget val utan en angelägenhet för familjen eller hela släkten (Länsstyrelserna och Socialstyrelsen, 2005; Skr. 2007/08:39). Föreställningar om oskuld och kyskhet är i centrum och kollektivet är överordnat de enskilda individerna. Våldet och förtrycket drabbar både flickor och kvinnor samt pojkar och män och det är både män och kvinnor som är förövare. Homo- och bisexuella personer samt transpersoner kan drabbas särskilt hårt (Socialstyrelsen, 2014).

Att leva i en familj med hedersrelaterade normer

Att leva i en familj med hedersrelaterade normer kan innebära att leva med begränsningar och kontroll för att följa familjens normer och värderingar.

Det kan handla om att;

 • Kollektivet sätts före individens individuella behov och rättigheter
 • inte få delta i alla ämnen och aktiviteter i skolan
 • inte få delta i fritidsaktiviteter
 • inte få välja sina vänner
 • inte få ha vänner av det motsatta könet
 • det finns ett uttalat/outtalat krav på att vara oskuld före äktenskap
 • inte få ha en pojkvän eller flickvän
 • föräldrar och/eller släkt påverkar eller försöker påverka valet av partner

För vissa flickor kan det dessutom finnas en risk att de blir könsstympade.

Det kan också innebära det att den som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att utsätts för bestraffningar som ofta både är brottsliga handlingar och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Det kan till exempel handla om att bli;

 • psykiskt misshandlad
 • fysiskt misshandlad
 • hotad till livet
 • gift mot sin vilja

Det kan finnas starka påtryckningar från personer utanför den närmaste familjen för att familjen ska bestraffa den som brutit mot familjens normer och värderingar. Det kan leda till att den utsatta måste lämna sin familj för att få skydd.

När barn och unga utsätts för våld av en eller båda vårdnadshavarna/föräldrarna och/eller av andra familjemedlemmar är det viktigt att de som får veta det, till exempel socialsekreterare inom socialtjänsten, ser och agerar utifrån att det finns brottsoffer och förövare inom samma familj.

Det är samhället som måste ta ansvar för att de utsatta ska få det skydd, det stöd och den hjälp som de behöver och utgångspunkten måste alltid vara de enskilda individernas situation och behov.

Socialtjänstens arbete mot könsstympning

Läs mer om socialtjänstens arbete och ansvar