Anmälan och ansökan till socialtjänsten

Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden (11 kap. 1 § SoL)

Anmälningar och ansökningar som gäller barn under 18 år

När socialnämnden fått en anmälan som rör barn eller unga ska nämnden genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. Bedömningen ska även dokumenteras (11 kap. 1a första stycket SoL).

Se vidare om skyddsbedömning samt om utredning.

Se även Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga och den kompletterande handboken Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen. Se även Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer samt den kompletterande Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer.

Ansökningar som gäller vuxna

När socialnämnden fått en ansökan eller anmälan om något som kan föranleda någon åtgärd ska utredning omedelbart inledas (11 kap. 1 § SoL). En ansökan kan vara muntlig och behöver inte vara noggrant preciserad. Om det inte är uppenbart att en person enbart frågar efter information utan har behov av någon form av stöd och hjälp ska förfrågan hanteras som en ansökan om stöd eller hjälp (JO 1987/88 s. 155 och 1997/98 s. 347) och en utredning ska inledas. Läs mer om utredning här.

Att utsättas för våld är både brottsligt och en kränkning av de mänskliga rättigheterna och socialtjänsten har skyldighet att erbjuda stöd och hjälp till de som behöver det på grund av de utsätts för våld. En huvudprincip i socialtjänstlagen är dock att inte inleda utredning mot en vuxen persons vilja. Men när det gäller personer som fyllt 18 år men inte 20 är det under vissa omständigheter möjligt att med stöd av 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, besluta om vård om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk för att skadas. Detta kan då göras utan den unges samtycke (ett undantag är också att det går att inleda utredning mot en vuxen persons vilja om personen befinner sig i en situation som kan leda till åtgärder enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM). Se vidare om LVU.

När det gäller personer som är utsatta för våld och som är 20 år och äldre finns inte den möjligheten och det är därför viktigt att motivera dem till att utredas och att ta emot insatser för att få skydd, stöd och hjälp. I ett sådant motivationsarbete, som också är viktigt när det gäller personer som inte fyllt 20 år, är det bland annat viktigt att prata om de eventuella risker som kan finnas om en person stannar kvar i sin familj trots att hon eller han är utsatt för våld och andra övergrepp eller kränkningar, eftersom de utsatta själva ofta inte kan bedöma hur stora riskerna är. Det är också viktigt att stärka den utsatta och att avlasta henne eller honom från eventuella skuldkänslor.

Se vidare Socialstyrelsens handböcker Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten och Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer.