Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet men med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, har socialtjänsten möjlighet att ge barn och unga det skydd eller den vård de behöver även då vårdnadshavaren och den unge, när han eller hon fyllt 15 år, inte samtycker till nödvändiga insatser.

För de som är under 18 år kan vård beredas med stöd av 2 eller 3 § LVU. Vård enligt 2 § ska beslutas om det till exempel på grund av fysisk eller psykisk misshandel, brister i omsorgen eller andra förhållanden i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Vård enligt 3 § ska beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk, kriminalitet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Även om huvudprincipen när det gäller myndiga personer är att inte inleda utredning utan samtycke så finns det möjlighet att under vissa omständigheter ge vård utan samtycke med stöd av 3 § LVU till den som har fyllt 18 men inte 20 år. Detta kan göras då den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Exempelvis kan det för en ung person vara riskfyllt att återvända hem till den eller de som utsatt henne eller honom för hedersrelaterat våld, och om hon eller han trots detta motsätter sig vård utanför hemmet kan ett omhändertagande och placering ske med stöd av 3 § LVU. Att återvända hem till en sådan riskfylld miljö kan i vissa fall betraktas som att ha ett socialt nedbrytande beteende som riskerar hälsan och utvecklingen. Det finns flera exempel på detta i domar från Förvaltningsrätt och Kammarrätt.

Om den unge skulle riskera att hamna i en situation som kan innebära att hans eller hennes hälsa eller utveckling utsätts för en påtaglig risk att skadas om vårdnadshavare/föräldrar underrättas om en utredning inleds, finns möjligheten att omedelbart omhänderta den unge med stöd av 6 § LVU. Detta gäller unga personer under 20 år.