Ekonomiskt bistånd

När det gäller att beräkna kostnader enligt riksnormen för försörjningsstöd kan socialnämnden enligt 4 kap. 3 § SoL beräkna kostnaderna till en högre nivå om det finns särskilda skäl.

Socialnämnden bör beräkna kostnaderna till en högre nivå om personen har tillfälligt höga kostnader som beror på att han eller hon är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av en närstående eller för något annat brott, till exempel kostnader för livsmedel, kläder och skor, telefon (Socialstyrelsen, 2014).

Socialnämnden bör enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd göra undantag från principen att bygga bedömningen på gemensamma tillgångar för makar när den ena parten är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av den andra parten. Se även Socialstyrelsens handbok Våld.