Råd och stöd

Det finns olika former av råd och stöd som kan erbjudas som bistånd utifrån den enskildes behov.

Samtalsstöd är en insats som kan ges som bistånd. Samtalen kan vara av olika karaktär och omfattning, beroende på den våldsutsattas behov av stöd och hjälp. För många är det viktigt med omfattande stöd och med tät och kontinuerlig kontakt.

Socialnämnden kan också utse en kontaktperson med uppgift att hjälpa den enskilde i personliga angelägenheter (3 kap. 6b § SoL). En kontaktpersons uppgift är att fungera som ett personligt stöd och att hjälpa till på olika sätt, till exempel genom att förmedla kontakt med hälso- och sjukvården (se här om åtgärder från hälso- och sjukvården) eller andra myndigheter samt att stödja personen i de kontakterna. För barn under 15 år får en kontaktperson endast utses om vårdnadshavarana begär eller samtycker till det. Ett alternativ till kontaktperson via socialtjänsten kan vara samtal och stöd från en ungdomsmottagning, vilket barn från 13 år har möjlighet att få. För barn som är 15 år och äldre får en kontaktperson utses endast om barnet själv begär det eller samtycker till det.

Råd och stöd som är allmänt inriktade och generellt utformade kan också erbjudas av socialnämnden utan utredning och biståndsbedömning. Det kan till exempel handla om information om hur man gör en polisanmälan, hur man ansöker om kontaktförbud och vad frivilligorganisationer kan erbjuda för stöd och hjälp (Socialstyrelsen, 2014).

Mer information finns i handboken Våld.