Stöd till familjer

Om en person lämnar sin familj och blir placerad på grund av att hon eller han är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck så kan hennes eller hans familj få stöd av socialtjänsten, till exempel krissamtal med fokus på familjens egen situation.

Socialtjänsten har ansvar för att ge stöd och hjälp till föräldrar i syfte att förändra de förhållanden som lett till placeringen av barnet. Insatser till föräldrar och andra barn beviljas enligt 4 kap. 1 § SoL. Eventuella biståndsinsatser ska kontinuerligt följas upp. Ett sådant stöd syftar inte till en återförening mellan den utsatta och familjen. Om det finns syskon kvar i familjen är det viktigt att socialtjänsten i dessa situationer tar reda på hur deras situation ser ut.

När det gäller frågan om ett eventuellt förändringsarbete med dessa familjer så måste utgångspunkten alltid vara den utsattas situation, behov, rättigheter och önskemål. Innan socialtjänsten påbörjar ett sådant arbete med en familj är det viktigt att bedöma om det finns förutsättningar för förändring. Ett förändringsarbete kan syfta till att förändra attityder till exempel i fråga om självbestämmande för barn och unga samt jämställdhet mellan kvinnor och män, men inte heller detta arbete behöver ha någon koppling till en strävan efter att den flicka eller pojke som lämnat sin familj och blivit placerad ska återförenas med familjen.