Placering av barn och unga samt skyddat boende för myndiga personer

För att möta individuella behov måste det finnas ett väl fungerande system av skyddade boenden, familjehem och hem för vård och boende. Det finns ofta behov av att placera barn och unga eller att erbjuda vuxna personer plats på skyddade boenden i andra kommuner än hemkommunen och i många fall även i andra län, för att minska risken för att de ska utsättas för ytterligare våld.

Enligt SOSFS 2014:4 ska socialnämnden erbjuda den som behöver, lämpligt tillfälligt boende som motsvarar den utsatta personens behov av skydd.

Ofta är ensamhet och längtan efter familjen den svaga länken för den som har placerats. Brytningen med familjen kan bli mycket svår. Familjen kan med olika metoder försöka få den som utsatts för våld att komma tillbaka till dem. Detta kan till exem­pel ske genom att de ger falsk information om att någon nära släkting är sjuk och ligger på sjukhus eller genom att beskriva hur förtvivlade till exempel syskonen är över att inte kunna träffa sin syster eller bror.