Tänk på säkerheten och olika aspekter av skydd vid en placering

När det ska ske en placering av ett barn, ungdom eller myndig person är det oerhört viktigt att tänka på säkerhet och skyddet.

Följande checklista kan vara till hjälp när en flicka eller pojke ska placeras i familjehem eller i ett skyddat boende:

•  Bedöm vilken typ av boende som är det mest lämpliga för flickan eller pojken med tanke på hur riskerna ser ut och vad hon eller han behöver för stöd eller hjälp. En viktig säkerhetsaspekt är den geografiska placeringen av boendet. Det är i många fall lämpligt att placera på långt avstånd från föräldrarna och/eller andra som utövat våldet eller hoten. En annan viktig aspekt är behov av dygnet runt-bemanning. Det är också viktigt att placera flickan eller pojken på ett boende där det finns kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck.

•  Om det inte har gjorts en polisanmälan, överväg om detta ska göras. Huvudprincipen är att en misstanke om brott mot barn skyndsamt bör polisanmälas om det är till barnets bästa.

•  Se till att flickans eller pojkens behov av läkarvård, psykologisk hjälp, krisbearbetning eller en kontaktperson tillgodoses.

•  Klipp mobilkortet men spara de nummer som flickan eller pojken tycker är viktiga. På detta sätt kan hon eller han avgöra om, när och med vem de vill ha kontakt. Förklara varför detta görs.

•  Byt e-postadress (se föregående punkt).

•  Om flickan eller pojken vill behålla kontakten med någon i familjen, till exempel genom brevväxling, så ska det av säkerhetsskäl gå via socialtjänsten.

•  Gör täta uppföljningar av hur det fungerar på boendet, det är en viktig och avgörande del av socialtjänstens ansvar. Betona också för flickan eller pojken att de själva ska kontakta socialtjänsten om det inte fungerar i det nya boendet.