Uppföljning av insatser

Det är viktigt att socialtjänsten strukturerat och kontinuerligt följer upp de insatser som ges, med den utsattas behov i fokus.

En vårdplan ska upprättas enligt 11 kap. 3 § första stycket SoL när någon behöver placeras i ett hem för vård eller boende (HVB) familjehem. En samordnad individuell plan kan göras i samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten enligt 2 kap. § 7 SoL om en person har behov av stöd från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. En plan ska upprättas för den vård som socialnämnden avser att anordna när någon behöver vårdas i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem (11 kap. 3 § andra stycket SoL). För unga under 18 år som vårdas i ett HVB eller i ett familjehem är det dessutom aktuellt med en genomförandeplan och en umgängesplan. Se vidare vägledningen Våga göra skillnad och SOSFS 2012:11 och Socialstyrelsens handbok Barn och unga i familjehem och HVB.

Socialtjänsten kan samverka med flera olika berörda aktörer kring en individuell vårdplan och i den tydliggöra vilka stödinsatser och åtgärder som respektive aktör ansvarar för, hur uppföljningen av den utsattas situation ska gå till och hur ofta ska den ske. Det är viktigt att socialtjänsten följer upp situationen relativt ofta för att bland annat kunna bedöma hur insatserna fungerar, och hur personen ställer sig till dem och till sin situation och vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att vården ska kunna upphöra.