Säkerhetsplanering

Handläggningen av ärenden som rör personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck måste präglas av ett säkerhetstänkande. Något som är grundläggande är att inte träffa den utsatta tillsammans med hennes eller hans familjemedlemmar eller släktingar eftersom de kan utgöra en risk för henne eller honom. Det är bra att göra en säkerhetsplanering tillsammans med den utsatta personen, till exempel för hur mötena ska gå till och för en eventuell akut situation.

Då kan man bland annat diskutera:

  • att träffas någon annanstans än på socialkontoret
  • hur socialsekreteraren och personen som är utsatt ska hålla kontakten på ett säkert sätt
  • om den utsatta personen snabbt kan ta sig ur bostaden om hon eller han skulle behöva det
  • om den utsatta personen alltid har exempelvis id-handlingar, pass, kontanter, eventuella kreditkort, nycklar och mobiltelefon tillgängligt
  • om hon eller han, om möjligt, även har kontanter och nycklar med mera hos någon annan för akuta behov
  • hur personen ska använda sig av sociala medier, exempelvis Facebook. (Socialstyrelsen, 2015)

Mer information om säkerhetsplanering finns i Socialstyrelsens handbok Våld. Se även Länsstyrelsen Östergötlands Man vill ju finnas! – En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Handlingar som rör en våldsutsatt person bör hållas samman i en personakt och bör endast gälla personen själv, detta framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5. Med en separat personakt har enbart handläggaren på socialtjänsten tillgång till de uppgifter som personen lämnar om sig själv. Detta är bland annat viktigt att tänka på vid handläggning av ekonomiskt bistånd, då det ibland läggs upp en gemensam akt för hushållet. Sekretess gäller till skydd för ett barn i förhållande till vårdnadshavaren om det kan antas att barnet lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren, enligt 12 kap. 3 § första stycket, Offentlighets- och sekretsslagen (2009:400), OSL. Se även Socialstyrelsens handböcker Våld samt Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen.

Många personer som är utsatta för hedersrelaterat våld har behov av skyddade personuppgifter och kan behöva hjälp med att ansöka om det. Ansökan kan göras på Skatteverkets webbplats här.