Hedersrelaterat våld och förtryck – Kunskapsöversikt och kartläggning av aktörer

Begreppet hedersvåld har under det senaste årtiondet diskuterats i den svenska debatten. Som en följd av regeringens satsning mot relationsvåld och sexualbrott år 2008 lyftes frågan om hedersvåld som ett enskilt problem/fenomen i svensk kriminalvård. Frågan om Kriminalvården ska satsa särskilda resurser på just hedersvåld är fortfarande obesvarad. Därför är behovet av en kunskapsöversikt och en kartläggning av aktörer på området högst angelägen.

Litteraturstudien har sammanställts av Kriminalvårdens enhet för forskning och utvärdering som ett led i arbetet att verka för en kunskapsbaserad kriminalvård. Målet är att Kriminalvården bättre ska kunna bemöta de klienter som dömts för brott där man kan se en koppling till hedersrelaterat våld och förtryck.

Publicerad: 2013 Kriminalvården