Resurscentra

Bakgrund: Regeringen gav i 2018 års regleringsbrev länsstyrelserna i uppdrag att bland annat arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, utforma regionala handlingsplaner och främja samverkan mellan relevanta aktörer i arbetet med att ge stöd åt personer som utsatts för könsrelaterat våld.

Mer specifikt fick länsstyrelserna i regeringsbeslut den 18 december 2017 i uppdrag att på några platser i landet stödja utvecklingen av regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn och vuxna som är utsatta, eller riskerar att utsättas för, våld av närstående, i synnerhet hedersrelaterat våld och förtryck. Sådan verksamhet kan innebära samlokalisering av socialtjänst, hälso- och sjukvårdsamt polis med flerspråkig kompetens för att underlätta stöd och skydd, inklusive för personer som medverkar i brottsutredningar.

Länsstyrelsen Östergötland fick i april 2018 i uppdrag av länsstyrelsernas länsrådsgrupp att ta fram en förstudie för att ge riktning för utvecklandet av resurscentra, se mera i denna om målgrupp, språkkompetens, myndighetsutövning. I förstudien presenterades tre olika förslag på hur uppdraget skulle hanterats. Länsstyrelsens ledning fattade därefter beslut om att uppdraget skulle hanteras genom att fyra pilotlän ska genomföra uppdraget. De fyra pilotlänen är Norrbotten, Gävleborg, Kronoberg och Västra Götaland. På så sätt kan länsstyrelserna gemensamt med övriga aktörer i länen arbeta fram modeller för spridning och erfarenhetsutbyte. Pilotverksamheterna är första ledet i en långsiktig målsättning att resurscentra ska finnas tillgängliga för invånare i alla län, för att nå målet om en jämlik tillgång till stöd och hjälp. Uppdraget ska slutredovisas 31 mars 2020.

Geografisk placering

  • Gävleborgs län
  • Kronobergs län
  • Norrbottens län
  • Västra Götalands län

Målgrupp

Resurscentra ska ge stöd till följande:

  • Barn och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barn- och tvångsäktenskap och könsstympning, samt utsatta för våld av närstående.
  • Flickor och pojkar, kvinnor och män, personer med könsöverskridande identitet och HBTQ-personer.
  • Målsäganden i brottsutredningar.
  • Yrkesverksamma som arbetar med barn och unga, särskilt i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck.

Nationell samordning

Länsstyrelsen Östergötland har fått i uppdrag att samordna arbetet på nationell nivå tillsammans med en styr- och samordningsgrupp. Länsstyrelsen Stockholm är kopplad till den nationella samordningen för att berika projektet med erfarenheterna från Stockholms läns resurscentrum Origo. På chefsnivå finns en styrgrupp bestående av kontaktlänsråd för mäns våld mot kvinnor, funktionschefer och enhetschefer från pilotlänen, Länsstyrelsen Östergötland och Länsstyrelsen Stockholm. På operativ nivå finns en samordningsgrupp bestående av representanter från pilotlänen, Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen Östergötland som har ansvaret för att samordna den nationella samordningsgruppen.

Forskning och utvärdering

Länsstyrelsen Östergötland har gett Umeå universitet i uppdrag att följa och utvärdera projektet.

Relaterad information

Se den nationella konferensen om resurscentrasatsningen, 10 september 2019 här

Ladda ner förstudie inför uppdraget att utveckla resurscentra

Delredovisning av resurscentrauppdraget

I denna rapport görs en delredovisning av länsstyrelsernas uppdrag (S2017/07420/JÄM (delvis) att stödja utvecklingen av resurscentra på några platser i landet för personer som utsatts för våld av närstående med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. I denna rapport redovisas detta uppdrag med fokus på de utvalda länens arbete med resurscentrasatsningen. Uppdraget slutredovisas 31 mars 2020. Ladda ner och läs rapporten här

Slutrapport 2018–2019 – Regionala resurscentra för våldsutsatta med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck

Slutrapporten syftar till att ge en beskrivning av pilotlänens arbete under 2018 till och med 31 december 2019 och följeforskningens resultat. I rapporten beskrivs även den nationella samordningens arbete och erfarenheter samt utvecklingsområden och förslag som bedöms vara viktiga i arbetet med att utveckla regionala resurscentra.

Ladda ner och läs rapporten här

Nationell kontakt

Malin Almqvist, länsråd i Kalmar län, malin.almqvist@lansstyrelsen.se
Pantea Tavakoli, projektledare och sakkunnig, nationella kompetensteamet, Länsstyrelsen Östergötland, pantea.tavakoli@lansstyrelsen.se

Gävleborg

Resurscentra Gävleborg (Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats)

Klara Westerlund
Handläggare
klara.westerlund@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 13 19

Helen Dahlbom
Handläggare
helen.dahlbom@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 13 17

Kronoberg

Mariah Andersson Handläggare mariah.andersson@lansstyrelsen.se Telefon: 010-223 73 96

Norrbotten

Du som yrkesverksam i Norrbottens län kan få stöd och vägledning i frågor som rör hedersrelaterat förtryck och våld samt våld i nära relation via Una Norrbotten. Ring eller maila oss på Una Norrbotten: Telefon: 0920-45 67 97 unanorrbotten@lulea.se

Västra Götaland

Evalena Djerf Handläggare evalena.djerf@lansstyrelsen.se Telefon: 010-224 46 14 Instagramkonto: Resursteamheder_gbg Informationsfolder Resursteam Heder Göteborgs Stad

Innehåll

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.