Regionala resurscentra

Sedan 2018 har nuvarande Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) samordnat regeringens uppdrag att stödja utvecklingen av regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Syftet är att ytterligare främja arbetet med att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck i hela landet.

Resurscentra ska fungera som ett komplement till ordinarie skydds- och stödstrukturer. Det innebär att verksamheten inte ska ta över myndigheters ansvar att ge stöd, hjälp och skydd utan vara en lågtröskelverksamhet som riktar sig till personer som är utsatta, eller riskerar att utsättas, för hedersrelaterat våld och förtryck och som är i behov av stöd och rådgivning. Inom resurscentra samverkar aktörer från polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

En lågtröskelverksamhet är en lättillgänglig verksamhet där en person kan få stöd som inte är behovsprövat. Resurscentra ska också kunna erbjuda personer som är i behov av mer omfattande stöd en direktkontakt med rätt myndighetsutövande enhet i respektive kommun eller stadsdel. Det kan vara polisen, hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

Resurscentra ska utöver uppdraget att ge stöd till utsatta även tillhandahålla stöd och vägledning till yrkesverksamma i länet som möter utsatta. Det gäller framför allt yrkesverksamma inom socialtjänst, skol- och fritidsverksamhet, polis- och åklagarmyndighet och inom hälso- och sjukvården.

Syfte 

Syftet med regionala resurscentra är att barn och vuxna som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck har jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd oavsett vistelseort i landet.

Mål

Mål för utsatta

Resurscentra ger stöd till personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck genom att:

 • erbjuda rådgivning, motiverande samtal och stödsamtal
 • erbjuda den som är i behov av ytterligare stöd och skydd att komma i kontakt med socialtjänsten, polisen och hälso- och sjukvården.

Mål för yrkesverksamma

Resurscentra ger stöd till yrkesverksamma genom att:

 • erbjuda rådgivning och konsultation på generell och ärendespecifik nivå
 • genomföra kompetenshöjande insatser inom området hedersrelaterat våld och förtryck till resurscentras samverkansaktörer
 • genomföra informationsinsatser till yrkesverksamma i länet för att synliggöra vilket stöd resurscentra kan erbjuda.

Mål för samverkan

Resurscentra verkar för en förbättrad samverkan mellan relevanta aktörer genom att:

 • samverkan ska leda till en enklare ingång till socialtjänsten, polisen och hälso- och sjukvården när utsatta är i behov av ytterligare stöd, hjälp och skydd
 • aktivt arbeta för att uppmärksamma förutsättningar och behov av samverkan med övriga aktörer exempelvis civilsamhället och skolan
 • genom nätverk med andra resurscentra bidra till ökad kunskap om arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i det egna länet
 • vara en hållbar organisation över tid
 • systematiskt samla in statistik och erfarenheter från den regionala verksamheten för att bidra till ökad kunskap om utsatta och yrkesverksammas behov.

NCH:s roll

NCH ska i enlighet med förordning (2022:1345) om nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck stödja kommuner och regioner i deras arbete med att införa, följa upp och utvärdera arbetssätt och metoder för stödet till utsatta.

Uppdraget framgår även i de årliga regeringsbesluten. Enligt regleringsbrevet för 2024 ska Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck fortsätta erbjuda länsstyrelserna stöd vid utvecklingen av regionala resurscentra för att ytterligare främja arbetet med att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck i hela landet.

NCH har till uppgift att vara den nationella samordnaren i länsstyrelsernas arbete med att utveckla regionala resurscentraverksamheter. I det arbetet ingår att:

 • utifrån årliga regleringsbrev periodvis fördela medel till de länsstyrelser som ska arbeta med utvecklingen av ett regionalt resurscentra
 • bistå med att anordna nationella och tematiska nätverksträffar för att möjliggöra informations- och erfarenhetsbyte mellan resurscentraverksamheterna
 • ansvara för att övervaka nyheter inom området och sprida informationen till resurscentraverksamheterna
 • löpande följa upp hur det regionala arbetet fortskrider för att stötta resurscentraverksamheternas utveckling mot att uppfylla projektets målsättningar
 • följa upp resurscentrumverksamheternas ekonomi.

NCH har det övergripande ansvaret i resurscentrauppdraget och ansvarar för förmedling av medel till länsstyrelserna. Det är projektledaren på länsstyrelsen som driver projektet och ser till att verksamheten når sina mål samt genomför projektet i enlighet med projektplanen. Resurscentra äger själva rätten att formulera och driva regionalt anpassade arbetsprocesser för att nå målen. I samråd kan NCH erbjuda stöd och rådgivning utifrån ramarna i förordningen.

Utlysning

Utvecklingen av regionala resurscentra runtom i landet är en viktig del i stödet till utsatta, framför allt genom att erbjuda utsatta ett specialiserat och anpassat stöd i de fall där insatser inte är aktuella hos andra verksamheter. NCH utlyser möjligheten för nya intag år 2025. Ett informationstillfälle om det hölls den 22 maj 2024.

För mer information om utlysningstillfället kontakta NCH:s funktionsbrevlåda: Resurscentra.nationellt.centrum.hrv.ostergotland@lansstyrelsen.se

Län som tillkom 2023

Under 2023 tillkom sju nya län i satsningen att utveckla regionala resurscentra:

 • Länsstyrelsen Jämtland
 • Länsstyrelsen Jönköping
 • Länsstyrelsen Uppsala
 • Länsstyrelsen Västra Götaland, Skaraborg
 • Länsstyrelsen Västra Götaland, Älvsborg
 • Länsstyrelsen Örebro
 • Länsstyrelsen Östergötland

Län som tillkom 2021

Under 2021 tillkom fyra nya län i satsningen att utveckla regionala resurscentra:

 • Länsstyrelsen Dalarna
 • Länsstyrelsen Skåne
 • Länsstyrelsen Västmanland
 • Länsstyrelsen Västernorrland  

Pilotlän som startade 2018

 • Länsstyrelsen Kronoberg
 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Länsstyrelsen Gävleborg
 • Länsstyrelsen Norrbotten 

Följeforskning

Under pilotsatsningen har löpande uppföljning och analys vidtagits kring processen med att utveckla regionala resurscentra. Uppdraget om följeforskning gavs 2019 till Umeå universitet och sedan till Stockholm universitet år 2020.

2024 genomfördes en undersökning av resurscentrauppdraget via Beyond Research. Syftet med undersökningen var att utvärdera regionala resurscentra, samt fördjupa insikten i vilka förutsättningar som krävs för att resurscentra ska kunna bedriva sina respektive verksamheter optimalt i framtiden.

Utvärdering regionala resurscentra 2024

Redovisningar

De län som ingår i den regionala resurscentrasatsningen skickar in både rapporter om hur arbetet under projekttiden fortskrider och slutrapporter efter att projekttiden har löpt ut. Slutrapporterna fokuserar på att beskriva genomförandet av uppdraget, men innehåller även resultat och reflektioner avseende projekttiden. Rapporterna som skickas in under projekttiden sammanställs av NCH till årsrapporter som publiceras årligen och skickas in till Arbetsmarknadsdepartementet. 

Årlig redovisning av verksamheten 2023, inklusive regionala resurscentra

Tidigare årsredovisningar av resurscentrauppdraget

Nationell kontakt

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck
Mejl: resurscentra.nationellt.centrum.hrv.ostergotland@lansstyrelsen.se

Regionala kontakter

Här hittar du regionala kontaktuppgifter till operativa resurscentraverksamheter till vilka du som yrkesverksam eller du som utsatt kan vända dig för stöd.

Gävleborg

Barnahus Gävleborg

Hit kan du som är yrkesverksam kring barn och ungdomar upp till avslutade gymnasiestudier vända dig om du behöver stöd och vägledning i ditt arbete i frågor som berör hedersrelaterat våld eller förtryck. 

Telefon: 026-17 84 68 eller 072-146 77 82
Öppettider: vardagar kl. 08:00-17:00
Informationsmaterial: Talkort skolatalkort socialtjänst

Jämtland

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck hos Centrum mot våld

Hit kan du vända dig både om du är utsatt/riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck, eller om du är yrkesverksam och behöver stöd i ditt arbete.

Telefon: 0200-120 145
Mejl: resurscentrum kontaktas via webbplatsen, länk nedan
Webbplats: Utsatt för våld? – Centrum Mot Våld – Jämtlands Län (centrummotvald.se)

Kronoberg

Hedersteamet Kronoberg

Hit kan du vända dig som yrkesverksam om du behöver generellt eller ärendespecifikt stöd.

Telefon: 0470-430 40
Mejl: resurscentrum@vaxjo.se

Norrbotten

UNA-Norrbotten, kompetensteam mot våld

Erbjuder dig som yrkesverksam eller aktiv inom civilsamhället vägledning i avidentifierade frågeställningar kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck eller våld i nära relation

Telefon: 0920-45 67 97
Mejl: unanorrbotten@lulea.se
Webbplats: Una Norrbotten – Samverkan mot våld (samverkanmotvald.se)

Skåne

Resurscentrum Heder Skåne

Hit kan du vända dig som yrkesverksam om du behöver generellt eller ärendespecifikt stöd.

Telefon: 040-34 98 00
Mejl: resurscentrum.heder.skane@malmo.se
Webbplats: Resurscentrum Heder Skåne | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)
Informationsmaterial:Affisch

Resursteam Heder

Hit kan du i Malmö vända dig både om du är utsatt/riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck, eller om du är yrkesverksam och behöver stöd i ditt arbete.

Telefon: 072-371 22 49
Mejl: resursteam.heder@malmo.se
Webbplats:Resursteam Heder – Malmö stad (malmo.se)

Stockholm

Origo

Hit kan du som är 13-26 år vända dig både om du är utsatt eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Även yrkesverksamma som möter målgruppen och behöver stöd i sitt arbete kan vända sig till Origo.

Telefon för yrkesverksamma: 08-508 251 20
Telefon för unga i behov av stöd och rådgivning: 020-25 30 00
Webbplats: Origo Stockholm – Origo
Informationsmaterial: Affisch

Västmanland

Centrum mot hedersrelaterat våld

Hit kan du vända dig både om du är utsatt/riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck, eller om du är yrkesverksam och behöver stöd i ditt arbete.

Telefon: 021-39 87 62
Öppettider: vardagar kl. 10:00-15:00
Mejl: cmhv@vasteras.se
Informationsmaterial:Folder

Västra Götaland Fyrbodal

Resurscentrum Heder Fyrbodal

Hit kan du vända dig både om du är utsatt/riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck, eller om du är yrkesverksam och behöver stöd i ditt arbete.

Telefon: 0520-49 68 08

Västra Götaland Göteborg

Regionalt Stödcentrum Heder

Hit kan du vända dig både om du är utsatt/riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck, eller om du är yrkesverksam och behöver stöd i ditt arbete.

Telefon: 020-34 03 03
Mejl: stodcentrumheder@socialcentrum.goteborg.se
Webbplats: Regionalt Stödcentrum Heder – Göteborgs Stad (goteborg.se)
Webbutbildning: Digital introduktionsutbildning för socialsekreterare och lärare: Mellan Tradition och Frihet (goteborgsregionen.se)
Informationsmaterial: Folder

Resursteam Heder Centrum

Hit kan du vända dig både om du är utsatt/riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck, eller om du är yrkesverksam och behöver stöd i ditt arbete.

Telefon: 070-910 52 72
Mejl: resursteamheder@socialcentrum.goteborg.se
Webbplats: Resursteam Heder Centrum – Hitta Resursteam heder – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Resursteam Heder Hisingen

Hit kan du vända dig både om du är utsatt/riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck, eller om du är yrkesverksam och behöver stöd i ditt arbete.

Telefon: 076-513 21 64 / 070-778 47 97
Mejl: resursteamheder@socialhisingen.goteborg.se
Webbplats: Resursteam Heder Hisingen – Hitta Resursteam heder – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Resursteam Heder Nordost

Hit kan du vända dig både om du är utsatt/riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck, eller om du är yrkesverksam och behöver stöd i ditt arbete.

Telefon: 031-365 22 50
Mejl: resursteam.heder@socialnordost.goteborg.se
Informationsmaterial:Affischerrollup

Resursteam Heder Sydväst

Hit kan du vända dig både om du är utsatt/riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck, eller om du är yrkesverksam och behöver stöd i ditt arbete.

Telefon: 070-417 95 46
Mejl: resursteam@socialsydvast.goteborg.se
Webbplats:Resursteam Heder Sydväst – Hitta Resursteam heder – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Västra Götaland Skaraborg

Resurscentrum Heder Skaraborg

Hit kan du vända dig både om du är utsatt/riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck, eller om du är yrkesverksam och behöver stöd i ditt arbete.

Telefon för yrkesverksamma: 0500-49 80 00
Telefon för dig som behöver hjälp eller stöd: 020-70 07 07
Mejl: rch.skaraborg@skovde.se
Webbplats: Hedersrelaterat förtryck och våld (skovde.se)

Västra Götaland Älvsborg

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Hit kan du vända dig både om du är utsatt/riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck, eller om du är yrkesverksam och behöver stöd i ditt arbete.

Telefon: 073-432 86 80
Mejl: rch.alvsborg@boras.se
Webbplats: Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck – Borås Stad (boras.se)

Innehåll

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.