Regionala resurscentra

Sedan 2018 har nuvarande Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck samordnat regeringens uppdrag att stödja utvecklingen av regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn, unga och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Det långsiktiga målet med resurscentrasatsningen är att bidra till att uppnå målsättningarna i nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, vilket omfattar hedersrelaterat våld och förtryck. Det övergripande målet är att alla barn, unga och vuxna som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska ha jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd och hjälp oavsett vistelseort.

Syftet är att aktörer såsom kommun, region samt polis och åklagare ska samverka för att erbjuda anpassat och specialiserat stöd till utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Sådan verksamhet kan innebära samlokalisering av socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polis med flerspråkig kompetens för att underlätta stöd och skydd, inklusive för personer som medverkar i brottsutredningar.

Samordningen av uppdraget

Regeringen har i 2022 års regleringsbrev gett Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag att erbjuda länsstyrelserna stöd i utvecklingen av regionala resurscentra för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Syftet med den nationella samordningen är att:

 • fördela medel
 • bistå med övergripande samordning
 • stödja länen i deras arbete med att utveckla regionala resurscentra
 • erbjuda kunskapshöjande insatser kring hedersrelaterat våld och förtryck

Målet med den nationella samordningens uppdrag är att främja:

 • likvärdig utveckling av resurscentra-verksamheterna
 • spridning av goda erfarenheter och arbetssätt

Målgrupper för regionala resurscentra

Aktuella målgrupper för regionala resurscentra utgörs av:

 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära samt personer med transerfarenhet som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.
 • Yrkesverksamma som möter den utsatta målgruppen, i synnerhet yrkesverksamma inom socialtjänst, skol- och fritidsverksamhet, polismyndighet, åklagarmyndighet och hälso- och sjukvård.

Nya län 2023

I maj 2023 tillkom 7 nya län i satsningen att påbörja/utveckla regionala resurscentra:

 • Länsstyrelsen Jämtland
 • Länsstyrelsen Jönköping
 • Länsstyrelsen Uppsala
 • Länsstyrelsen Västra Götaland, Skaraborg
 • Länsstyrelsen Västra Götaland, Älvsborg
 • Länsstyrelsen Örebro
 • Länsstyrelsen Östergötland

Län som tillkom 2021

I juni 2021 tillkom fyra län, Länsstyrelsen Dalarna, Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Västernorrland och Länsstyrelsen Västmanland, i satsningen om att påbörja/utveckla regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck. En övergripande nationell plan samt ett projektdirektiv har tagits fram som ska ligga till grund för länsstyrelsernas arbete med att utveckla regionala resurscentra.

Pilotlän 2018–2020

Under 2018-2020 genomfördes resurscentrasatsningen i följande pilotlän:

 • Gävleborgs län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Västra Götalands län

Genomförandet av satsningen i form av pilotverksamheter i fyra län med varierande förutsättningar syftade till att generera goda erfarenheter och arbetssätt för vidare spridning nationellt.

Förstudie

Länsstyrelsen Östergötland gavs i april 2018 i uppdrag av länsstyrelsernas länsrådsgrupp att ta fram en förstudie som skulle fastställa riktningen för utvecklandet av regionala resurscentra. Denna förstudie, som färdigställdes i juni 2018, kom att ge en översiktlig nulägesbild över länsstyrelsernas förutsättningar och möjligheter att utveckla regionala resurscentra. Därutöver presenterade förstudien ett antal rekommendationer/förslag kring uppdragets utförande i mer konkreta termer.

Följeforskning

2018 togs ett beslut om att knyta en följeforskare till satsningen. Följeforskaren har under pilotsatsningen löpande följt och analyserat processerna med att utveckla regionala resurscentra. Uppdraget om följeforskning gavs 2019 till Umeå universitet och sedan till Stockholms universitet 2020. Följeforskningen är avslutad och rapporter finns att läsa i resurscentrauppdragets respektive slutrapporter.

Redovisningar

Årsrapport 2022 Regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck

Under 2022 har Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld haft i uppdrag att fortsatt utveckla regionala resurscentrum för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet har utvecklats mot bakgrund av de utvärderingar som gjorts av arbetet hittills.

Slutrapport 2020 – Regionala resurscentra för våldsutsatta med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck

Denna slutrapport fokuserar på att beskriva genomförandet av uppdraget under 2020, men innehåller även vissa resultat och reflektioner avseende hela pilotprojekttiden 2018–2020.

Slutrapport 2018–2019 – Regionala resurscentra för våldsutsatta med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck

Slutrapporten syftar till att beskriva pilotlänens arbete under 2018 till och med 31 december 2019 och följeforskningens resultat.

Samtliga redovisningar av resurscentrauppdraget

Inspelad uppstartskonferens

Uppstartskonferens regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck 21 april 2021

Nationell kontakt

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck
E-post: resurscentra.nationellt.centrum.hrv.ostergotland@lansstyrelsen.se

Regional kontakt

Kontaktuppgifter Gävleborg

Länsstyrelsen i Gävleborg

Helén Dahlbom
Utvecklingsledare Resurscentra
E-post: enheten.for.social.hallbarhet.gavleborg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 13 17
Webbsida: Mäns våld mot kvinnor | Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se)

Kontaktuppgifter Kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Susanne Jansson, strateg social hållbarhet, MVK/VINR
E-post: susanne.jansson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 71 70

Mariah Andersson, strateg social hållbarhet, MVK/VINR
E-post: mariah.andersson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 73 96

Resurscentrum heder

Anna Sörensson, samordnare
E-post: Anna.sorensson@vaxjo.se

Osama Attar, samordnare
E-post: Osama.attar@vaxjo.se

E-post: resurscentrum@vaxjo.se
Telefon: 0470-430 40

Material: Broschyr

Kontaktuppgifter Norrbotten

Una Norrbotten

E-post: unanorrbotten@lulea.se
Telefon: 0920-45 67 97
Webbsida: Una Norrbotten

Kontaktuppgifter Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Evalena Djerf, handläggare
E-post: evalena.djerf@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 46 14

Resurscentrum Heder Barnahus Fyrbodal

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck finns till för dig som bor inom Fyrbodal (även Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet) och är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Hit kan även du som är orolig för en vän, en anhörig, eller du som i ditt yrke möter personer som är, eller riskerar att bli, utsatta för hedersvåld. Vår målgrupp är mellan 10-26 år. Vi finns dagtid på telefon 0520-496808. Efter kontorstid kontaktar ni socialjouren Fyrbodal 0522-697444 eller vid akut fara 112.

Telefon: 0520-49 68 08
Webbsida: Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck – Fyrbodal

Resursteam heder Göteborgs Stad

Resursteam heder i Göteborg består av fyra team placerade inom stadens fyra socialförvaltningar. Teamen ska stödja yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Teamen riktar sig till utsatta i alla åldrar. Teamen är flexibla, mobila och ska vara ett komplement till befintliga stödinsatser samt stå utanför myndighetsutövningen. Resursteamen arbetar för att nå särskilt utsatta grupper och gjorde under 2020 en riktad insats mot  hbtq-personer som lever i en hederskontext. 2021 riktas uppmärksamheten mot gruppen intellektuell funktionsnedsättning inklusive trauma och psykisk ohälsa.

Material

Affisch 1
Affisch 2
Folder medarbetare
Visitkort

E-post:resursteamheder@socialcentrum.goteborg.se
Instagram: Resursteamheder_gbg
Webbsida: Resurscentrum heder Göteborgs stad

Innehåll

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.