Regionala resurscentra

Sedan 2018 har Nationella kompetensteamet, nuvarande Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, samordnat regeringsuppdraget (S2017/07420/JÄM) att på några platser i landet stödja utvecklingen av regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn, unga och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att aktörer så som kommun, region samt polis och åklagare ska samverka för att erbjuda anpassat och specialiserat stöd till utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

I länsstyrelsernas uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ingår att fortsätta stödja utvecklingen av regionala resurscentra på några platser i landet, i enlighet med tidigare meddelade regeringsbeslut (S2017/07420 och A2019/01278). Arbetet ska genomföras mot bakgrund av de utvärderingar som gjorts av arbetet hittills.

Det långsiktiga målet med resurscentrasatsningen är att bidra till att uppnå målsättningarna i nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, vilket omfattar hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdrag, mål och syfte

Regeringen har i 2021 års regleringsbrev gett uppdraget att samordna det fortsatta arbetet med att utveckla regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck samt fördela 10 miljoner kronor för detta ändamål.

Syftet med den nationella samordningen är att:

 • bistå med övergripande samordning av uppdraget
 • stödja länen i deras arbete med att utveckla regionala resurscentra
 • erbjuda kompetensförsörjning kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Målet med den nationella samordningens uppdrag är att främja:

 • likvärdig utveckling av resurscentraverksamheterna
 • spridning av goda erfarenheter och arbetssätt till andra aktörer som ämnar starta liknande verksamheter.

Målgrupp för resurscentraverksamheten

Resurscentras målgrupper innefattas av följande två huvudkategorier:

 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära samt personer med transerfarenhet som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.
 • Yrkesverksamma som möter den utsatta målgruppen, i synnerhet yrkesverksamma inom socialtjänst, skol- och fritidsverksamhet, Polismyndighet, Åklagarmyndighet, hälso- och sjukvård samt civilsamhällesorganisationer.

Nya län 2021

I juni 2021 togs beslut att bevilja medel till fyra länsstyrelser som ansökt om att påbörja arbetet med att stödja utvecklingen av regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck. Detta i enlighet med regeringens intention med det fortsatta uppdraget, det vill säga att det ska ske en spridning av erfarenheterna från satsningens pilotperiod 2018–2020 till fler platser i landet. En övergripande nationell plan samt ett projektdirektiv har tagits fram som ska ligga till grund för länsstyrelsernas arbete med att utveckla regionala resurscentra.

De fyra länsstyrelser som beviljats medel är följande:

 • Länsstyrelsen Dalarna
 • Länsstyrelsen Skåne
 • Länsstyrelsen Västernorrland
 • Länsstyrelsen Västmanland

Satsningen ska genomföras tillsammans med övriga regionala aktörer som exempelvis kommun, region, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Inom ramen för satsningen kommer även samverkan ske med civilsamhällesorganisationer.

Fortsatt miljonsatsning för utveckling av regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck (nyhet)

Bakgrund till regeringsuppdraget

Regeringen gav i 2018 års regleringsbrev länsstyrelserna i uppdrag att bland annat arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, utforma regionala handlingsplaner och främja samverkan mellan relevanta aktörer i arbetet med att ge stöd åt personer som utsatts för könsrelaterat våld.

Mer specifikt fick länsstyrelserna i ett regeringsbeslut den 18 december 2017 (S2017/07420/JÄM) i uppdrag att på några platser i landet stödja utvecklingen av regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn och vuxna som är utsatta, eller riskerar att utsättas för, våld av närstående, i synnerhet hedersrelaterat våld och förtryck. Sådan verksamhet kan innebära samlokalisering av socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polis med flerspråkig kompetens för att underlätta stöd och skydd, inklusive för personer som medverkar i brottsutredningar.

En förstudie gav rekommendationer kring uppdragets utförande

Länsstyrelsen Östergötland gavs i april 2018 i uppdrag av länsstyrelsernas länsrådsgrupp att ta fram en förstudie som skulle fastställa riktningen för utvecklandet av regionala resurscentra. Denna förstudie, som färdigställdes i juni 2018, kom att ge en översiktlig nulägesbild över länsstyrelsernas förutsättningar och möjligheter att utveckla regionala resurscentra. Därutöver presenterade förstudien ett antal rekommendationer/förslag kring uppdragets utförande i mer konkreta termer.

Länsstyrelserna antog förstudiens rekommendationer vid landshövdingemötet i augusti 2018. De centrala besluten handlade om geografisk placering av fyra pilotverksamheter, nationell samordning, målgruppsbeskrivning och följeforskning.

Pilotlän 2018–2020

Under 2018-2020 genomfördes resurscentrasatsningen i följande pilotlän:

 • Gävleborgs län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Västra Götalands län

Genomförandet av satsningen i form av pilotverksamheter i fyra län med varierande förutsättningar syftade till att generera goda erfarenheter och arbetssätt för vidare spridning nationellt. 

Kontaktuppgifter Gävleborg

Länsstyrelsen i Gävleborg

Helén Dahlbom
Utvecklingsledare Resurscentra
E-post: enheten.for.social.hallbarhet.gavleborg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 13 17
Webbsida: Mäns våld mot kvinnor | Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se)

Kontaktuppgifter Kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Susanne Jansson, strateg social hållbarhet, MVK/VINR
E-post: susanne.jansson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 71 70

Mariah Andersson (föräldraledig t.o.m. februari 2022), strateg social hållbarhet, MVK/VINR
E-post: mariah.andersson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 73 96

Resurscentrum heder

Anna Sörensson, samordnare
E-post: Anna.sorensson@vaxjo.se

Osama Attar, samordnare
E-post: Osama.attar@vaxjo.se

E-post: resurscentrum@vaxjo.se
Telefon: 0470-430 40

Material: Broschyr 

Kontaktuppgifter Norrbotten

Una Norrbotten

E-post: unanorrbotten@lulea.se
Telefon: 0920-45 67 97
Webbsida: Una Norrbotten

Kontaktuppgifter Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Evalena Djerf, handläggare
E-post: evalena.djerf@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 46 14

Resurscentrum Heder Barnahus Fyrbodal

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck finns till för dig som bor inom Fyrbodal (även Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet) och är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Hit kan även du som är orolig för en vän, en anhörig, eller du som i ditt yrke möter personer som är, eller riskerar att bli, utsatta för hedersvåld. Vår målgrupp är mellan 10-26 år. Vi finns dagtid på telefon 0520-496808. Efter kontorstid kontaktar ni socialjouren Fyrbodal 0522-697444 eller vid akut fara 112.

Telefon: 0520-49 68 08
Webbsida: Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck – Fyrbodal

Resursteam heder Göteborgs Stad

Resursteam heder i Göteborg består av fyra team placerade inom stadens fyra socialförvaltningar. Teamen ska stödja yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Teamen riktar sig till utsatta i alla åldrar. Teamen är flexibla, mobila och ska vara ett komplement till befintliga stödinsatser samt stå utanför myndighetsutövningen. Resursteamen arbetar för att nå särskilt utsatta grupper och gjorde under 2020 en riktad insats mot  hbtq-personer som lever i en hederskontext. 2021 riktas uppmärksamheten mot gruppen intellektuell funktionsnedsättning inklusive trauma och psykisk ohälsa.

Material

Affisch 1
Affisch 2
Folder medarbetare
Visitkort

E-post:resursteamheder@socialcentrum.goteborg.se
Instagram: Resursteamheder_gbg
Webbsida: Resurscentrum heder Göteborgs stad

Följeforskning

2018 togs ett beslut om att knyta en följeforskare till satsningen. Följeforskaren har under pilotsatsningen löpande följt och analyserat processerna med att utveckla regionala resurscentra. Uppdraget om följeforskning gavs 2019 till Umeå universitet och sedan till Stockholms universitet 2020. Följeforskningen är nu avslutad och rapporter finns att läsa i resurscentrauppdragets respektive slutrapporter.

Redovisningar av resurscentrauppdraget

Slutrapport 2020 – Regionala resurscentra för våldsutsatta med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck

Denna slutrapport fokuserar på att beskriva genomförandet av uppdraget under 2020, men innehåller även vissa resultat och reflektioner avseende hela pilotprojekttiden 2018–2020. Rapporten lyfter värdefulla erfarenheter som projektet har genererat hos såväl pilotverksamheterna som nationella samordningen. Både utmaningar och framgångsfaktorer från resurscentrasatsningen i sin helhet blir belysta i rapporten. Följeforskningens slutredovisning finns som bilaga till rapporten. Slutrapporten redovisades den 12 mars 2021.

Slutrapport 2018–2019 – Regionala resurscentra för våldsutsatta med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck

Slutrapporten syftar till att beskriva pilotlänens arbete under 2018 till och med 31 december 2019 och följeforskningens resultat. I rapporten beskrivs även den nationella samordningens arbete och erfarenheter samt utvecklingsområden och förslag som bedöms vara viktiga i arbetet med att utveckla regionala resurscentra. Slutrapporten redovisades den 31 mars 2020.

Delredovisning av regionala resurscentra för våldsutsatta

I denna rapport delredovisas länsstyrelsernas uppdrag (S2017/07420/JÄM (delvis) att stödja utvecklingen av resurscentra på några platser i landet för personer som utsatts för våld av närstående med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget delredovisades 29 mars 2019.

Webbsändningar av nationella konferenser

Uppstartskonferens regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck 21 april 2021

Nationella konferensen om resurscentrasatsningen, 7 oktober 2020

Nationell konferens om resurscentrasatsningen, 10 september 2019

Nationell kontakt

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck
E-post: resurscentra.nationellt.centrum.hrv.ostergotland@lansstyrelsen.se

Innehåll

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.