Resurscentra

Bakgrund till regeringsuppdraget

Regeringen gav i 2018 års regleringsbrev länsstyrelserna i uppdrag att bland annat arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, utforma regionala handlingsplaner och främja samverkan mellan relevanta aktörer i arbetet med att ge stöd åt personer som utsatts för könsrelaterat våld.

Mer specifikt fick länsstyrelserna i ett regeringsbeslut den 18 december 2017 i uppdrag att på några platser i landet stödja utvecklingen av regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn och vuxna som är utsatta, eller riskerar att utsättas för, våld av närstående, i synnerhet hedersrelaterat våld och förtryck. Sådan verksamhet kan innebära samlokalisering av socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polis med flerspråkig kompetens för att underlätta stöd och skydd, inklusive för personer som medverkar i brottsutredningar.

En förstudie gav rekommendationer kring uppdragets utförande

Länsstyrelsen Östergötland gavs i april 2018 i uppdrag av länsstyrelsernas länsrådsgrupp att ta fram en förstudie som skulle fastställa riktningen för utvecklandet av regionala resurscentra. Denna förstudie, som färdigställdes i juni 2018, kom att ge en översiktlig nulägesbild över länsstyrelsernas förutsättningar och möjligheter att utveckla regionala resurscentra. Därutöver presenterade förstudien ett antal rekommendationer/förslag kring uppdragets utförande i mer konkreta termer.

Länsstyrelserna antog förstudiens rekommendationer vid landshövdingemötet i augusti 2018. De centrala besluten handlade om geografisk placering av fyra pilotverksamheter, nationell samordning, målgruppsbeskrivning och följeforskning.

Geografisk placering av pilotverksamheterna

Under 2018-2020 genomfördes satsningen i följande pilotlän:

 • Gävleborgs län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Västra Götalands län

Genomförandet av satsningen i form av pilotverksamheter i fyra län med varierande förutsättningar syftade till att generera goda erfarenheter och arbetssätt för vidare spridning nationellt.

Nationell samordning

Regeringen har i 2021 års regleringsbrev gett Nationella kompetensteamet i uppdrag att samordna det fortsatta arbetet med att utveckla regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck samt fördela 10 miljoner kronor (sakanslag) för detta ändamål.

Syftet med den nationella samordningen är att:

 • bistå med övergripande samordning av uppdraget,
 • stödja länen i deras arbete med att utveckla regionala resurscentra,
 • erbjuda kompetensförsörjning kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Målet med den nationella samordningens uppdrag är att främja:

 • likvärdig utveckling av resurscentraverksamheterna genom framtagande av minsta gemensamma nämnare,
 • spridning av goda erfarenheter och arbetssätt till andra aktörer som ämnar starta liknande verksamheter.

Uppdrag 2021

I länsstyrelsernas uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ingår att fortsätta stödja utvecklingen av regionala resurscentra på några platser i landet, i enlighet med tidigare meddelade regeringsbeslut (S2017/07420 och A2019/01278). Arbetet ska genomföras mot bakgrund av de utvärderingar som gjorts av arbetet hittills.

Regeringens intention är att det ska ske en spridning av uppdragets erfarenheter till fler platser i landet. I praktiken innebär detta att arbetet i de ursprungliga länen fortsätter. Parallellt med detta kommer nationella samordningen att stödja arbetet i ytterligare några län.

Det långsiktiga målet med resurscentrasatsningen är att bidra till att uppnå målsättningarna i nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, vilket omfattar hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgrupp för resurscentraverksamheten

Från och med 2021 innefattas resurscentras målgrupper av följande två huvudkategorier:

 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära samt personer med transerfarenhet som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.
 • Yrkesverksamma som möter den utsatta målgruppen, i synnerhet yrkesverksamma inom socialtjänst, skol- och fritidsverksamhet, Polis- och Åklagarmyndighet, hälso- och sjukvård samt civilsamhällesorganisationer.

Följeforskning

En följeforskare har sedan våren 2019 löpande följt och analyserat processerna med att utveckla regionala resurscentra. Uppdraget om följeforskning gavs 2019 till Umeå universitet och sedan till Stockholms universitet 2020. Följeforskningens rapporter finns att läsa i resurscentrauppdragets respektive slutrapporter.

Redovisningar av resurscentrauppdraget

Delredovisning av regionala resurscentra för våldsutsatta

I denna rapport görs en delredovisning av länsstyrelsernas uppdrag (S2017/07420/JÄM (delvis) att stödja utvecklingen av resurscentra på några platser i landet för personer som utsatts för våld av närstående med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. I denna rapport redovisas detta uppdrag med fokus på de utvalda länens arbete med resurscentrasatsningen. Uppdraget delredovisades 29 mars 2019.

Ladda ner och läs rapporten här

Slutrapport 2018–2019 – Regionala resurscentra för våldsutsatta med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck

Slutrapporten syftar till att ge en beskrivning av pilotlänens arbete under 2018 till och med 31 december 2019 och följeforskningens resultat. I rapporten beskrivs även den nationella samordningens arbete och erfarenheter samt utvecklingsområden och förslag som bedöms vara viktiga i arbetet med att utveckla regionala resurscentra. Slutrapporten avseende 2018–2019 redovisades den 31 mars 2020.

Ladda ner och läs rapporten här

Slutrapport 2020 – Regionala resurscentra för våldsutsatta med särskilt fokus påOmslag slutrapport RC 2020 hedersrelaterat våld och förtryck

Denna slutrapport fokuserar på att beskriva genomförandet av uppdraget under 2020, men innehåller även vissa resultat och reflektioner avseende hela pilotprojekttiden 2018–2020. Rapporten lyfter värdefulla erfarenheter som projektet har genererat hos såväl pilotverksamheterna som nationella samordningen. Både utmaningar och framgångsfaktorer från resurscentrasatsningen i sin helhet blir belysta i rapporten. Följeforskningens slutredovisning finns som bilaga till rapporten. Slutrapporten avseende 2020 redovisades den 12 mars 2021.

Ladda ner och läs rapporten här

Webbsändningar av nationella konferenser

Nationell kontakt

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Pantea Tavakoli, sakkunnig och samordnare

pantea.tavakoli@lansstyrelsen.se

Länsstyrelserna

Malin Almqvist, länsråd i Kronobergs län

malin.almqvist@lansstyrelsen.se

Gävleborg

Kontaktuppgifter Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Helén Dahlbom

Utvecklingsledare

helen.dahlbom@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 13 17

Resurscentra Gävleborg (Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats)

Kronoberg

Kontaktuppgifter Länsstyrelsen i Kronobergs län

Susanne Jansson

Strateg Social hållbarhet, MVK/VINR

susanne.jansson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 71 70

 

Mariah Andersson (föräldraledig t.o.m. februari 2022)

Strateg Social hållbarhet, MVK/VINR

mariah.andersson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 73 96

 

Kontaktuppgifter Resurscentrum heder

resurscentrum@vaxjo.se

Telefon: 0470-430 40

Norrbotten

Kontaktuppgifter Una Norrbotten

unanorrbotten@lulea.se

Telefon: 0920-45 67 97

Läs mer om Una Norrbotten här

Västra Götaland

Kontaktuppgifter Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Evalena Djerf

Handläggare

evalena.djerf@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 46 14

Kontaktuppgifter Resurscentrum Heder Barnahus Fyrbodal

Telefon: 0520-49 68 08

För mer information, besök denna sida

Kontaktuppgifter Resursteam heder Göteborgs Stad

resursteamheder@socialcentrum.goteborg.se

Instagramkonto: Resursteamheder_gbg

För mer information, besök denna sida

Innehåll

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.