Våra nätverk

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) vid Länsstyrelsen Östergötland samverkar med övriga länsstyrelser, andra myndigheter och aktörer på olika sätt och inom ramen för olika satsningar.

NCH deltar exempelvis vid länsstyrelsernas nätverk Mäns våld mot kvinnor utifrån länsstyrelsernas regionala uppdrag att främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. NCH håller också i ett nätverk för regionala resurscentra, som finns eller är på väg att etableras runtom i landet. Nedan beskrivs NCH:s egna nätverk mer utförligt.

Myndighetsnätverket

NCH samverkar med myndigheter som har pågående uppdrag eller som har haft uppdrag gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med myndighetsnätverket är att skapa förutsättningar för att olika myndigheters insatser ska få större genomslag och för ett mer långsiktigt och hållbart arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, inkluderat barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

För att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck krävs insatser från många olika aktörer och på olika nivåer, nationellt, regionalt och på lokal nivå. Att stödja myndigheter, regioner och kommuner i att samordna olika insatser är därför ett av NCH:s viktiga uppdrag och något som myndighetsnätverket arbetar med, liksom att samla in och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. I det ingår också att främja informationsutbyte mellan deltagande myndigheter.

För att belysa aktuella och relevanta frågor utgår NCH från sin omvärldsbevakning och från den information som deltagande myndigheter bidrar med om vad som är aktuellt på respektive myndighet. Tematiska möten hålls två gånger per år för mer riktade diskussioner och för att nå ökad samsyn kring vad som behöver utvecklas och prioriteras för ett mer träffsäkert arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Civilsamhällets nätverk

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har också ett nätverk bestående av nationella ideella organisationer som på olika sätt arbetar för och direkt med de människor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Syftet med nätverket är att skapa ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte kring arbetet med att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet knyts till NCH:s omvärldsbevakning och ska bidra till att ge aktuell information om de insatser parterna arbetar med samt vilka behov, utmaningar och framgångsfaktorer som finns i civilsamhällets arbete för de utsatta. Därmed möjliggörs trendspaningar och kartläggningar som över tid och tillsammans med övrig information som NCH samlar in, kan bidra till utvecklingen av ett kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Har du frågor om våra nätverk kan du kontakta vår funktionsbrevlåda: nationellt.centrum.hrv.ostergotland@lansstyrelsen.se

Innehåll

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.