Vårt uppdrag

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) arbetar på regeringens uppdrag med att stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå.

Centrumets uppdrag framgår av Förordning (2022:1345) om nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdraget innebär bland annat:

 • Att stödja kommuner och regioner i deras arbete med att införa, följa upp och utvärdera arbetssätt och metoder för stöd till utsatta och förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Att stödja kommuners, regioners och statliga myndigheters samordning av insatser till utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Att ge stöd på generell nivå till yrkesverksamma som i sin verksamhet hanterar frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Se För yrkesverksamma om vilket stöd vi erbjuder.
 • Att säkerställa att det finns en särskild nationell funktion dit enskilda som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck kan vända sig för råd och vägledning på generell nivå. För mer information, se För dig som är utsatt 
 • Att regelbundet undersöka omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige och utvecklingen av samhällets insatser på området.
 • Att samla och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck baserad på forskning och beprövad erfarenhet.

Kopplat till den andra punkten har NCH ett särskilt uppdrag i regeringens regleringsbrev att stödja utvecklingen av regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn, unga och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer om regionala resurscentra.

Nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

NCH:s arbete utgår från regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck, svensk lagstiftning och internationella konventioner på området och den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som inbegriper arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. 
 

Strategin finns i den dåvarande regeringens jämställdhetspolitiska skrivelse Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (Skr. 2016/17:10). Strategin gäller för perioden 2017-2026 och har fyra politiska målsättningar:

 • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.
 • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
 • Effektivare brottsbekämpning.
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

Strategin ska bidra till att uppnå Sveriges sjätte jämställdhetspolitiska delmål om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor

Alla länsstyrelser arbetar på uppdrag av regeringen med att inom sitt län genomföra den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget beskrivs Förordning 2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor. Där framgår att länsstyrelserna bland annat ska stödja och bidra till:

 • Att regionala sektorsövergripande strategier och handlingsplaner tas fram och genomförs.
 • Införande av effektiva metoder, arbetssätt och kunskapsstöd i regionala och lokala verksamheter.
 • Samarbete på lokal, regional och nationell nivå. 
 • Utbildning och kompetensutveckling i länet.

Länsstyrelsernas arbete ska vara kunskapsbaserat och samordnat med den verksamhet som myndigheter på nationell nivå bedriver. Länsstyrelserna är därför en mycket viktig samverkanspartner till NCH. NCH har även i uppdrag att stödja länsstyrelserna i utvecklingen av regionala resurscentra.

Organisation

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck inrättades i oktober 2022 och är placerat vid Länsstyrelsen Östergötland. Centrumet är organiserat i två enheter: Enheten för stöd och samverkan och Enheten för utredning och analys.

Tidigare organisation

Länsstyrelsen Östergötland har haft nationella regeringsuppdrag för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck sedan 2005. Mellan 2014 och 2022 bedrevs arbetet av ett nationellt kompetensteam. Du kan läsa mer om arbetet längre ner under Större tidigare regeringsuppdrag. 

Styrning och uppföljning av verksamheten

NCH har tagit fram en modell för resultatstyrning av verksamheten, som ligger till grund för NCH:s arbete med att följa upp och analysera verksamhetens resultat och effekter i enlighet med regeringsförordningen. Det långsiktiga målet för NCH:s verksamhet är att hedersrelaterat våld och förtryck, oavsett uttrycksform, ska upphöra.

Uppföljning av mål, resultat och effekter redovisas i NCH:s årsredovisningar som du hittar under Publikationer.

Större tidigare regeringsuppdrag

Här beskrivs några av de regeringsuppdrag som Nationellt centrum/Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck har haft genom åren.

Uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

2021 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag att stödja och samordna genomförandet av kunskapshöjande insatser och utvecklade arbetssätt gällande könsstympning hos Migrationsverket, Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket och Åklagarmyndigheten. 

Länsstyrelsen genomförde också informationsinsatser riktade till flickor och kvinnor som har utsatts för eller riskerar att utsättas för könsstympning, deras anhöriga samt yrkesverksamma som möter gruppen. Denna del av uppdraget genomfördes tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för stöd till trossamfund, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten. Syftet med informationsinsatserna var att öka kunskapen om brottet könsstympning och att få fler utsatta flickor och kvinnor att söka vård. Som ett led i arbetet lanserades webbplatsen könsstympning.se, som är en del av hedersförtryck.se. Här finns övrigt informationsmaterial som togs fram inom uppdraget.

Uppdraget slutredovisades i september 2023.

Myndighetsgemensamt uppdrag om information och vägledning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet

2020 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag att ta fram och sprida en myndighetsgemensam vägledning för arbetet mot hedersrelaterad brottslighet i Sverige och utomlands. Vägledningen togs fram tillsammans med Barnafrid, Brottsoffermyndigheten, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten och publicerades 2022. Den riktar sig till personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och polis och belyser hur berörda myndigheter kan samverka för att förebygga och förhindra hedersrelaterad brottslighet.

I regeringsuppdraget ingick även att ta fram information om det rättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck och att sprida informationen till barn och unga, deras anhöriga och yrkesverksamma som möter barn och unga. Bakgrunden var att ny lagstiftning om bland annat barnäktenskapsbrott och utreseförbud för barn trädde i kraft 2020. Denna del av uppdraget genomfördes tillsammans med Brottsoffermyndigheten. Informationsmaterialet finns här.

Uppdraget slutredovisades i juni 2023.

Uppdrag att kartlägga och utveckla föräldrastödsinsatser för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Under 2016 genomförde Länsstyrelsen Östergötland på uppdrag av regeringen en kartläggning över förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck i form av föräldrastöd. Med utgångspunkt i kartläggningen fick länsstyrelsen i uppdrag att utveckla ett våldsförebyggande program för arbete med föräldrar, som i ett senare skede skulle kunna prövas och utvärderas på ett begränsat antal platser i landet.

I slutredovisningen av uppdraget 2018 konstaterade länsstyrelsen att föräldrastödsinsatser med en tydlig programuppbyggnad kan vara ett verktyg i det förebyggande arbetet. För att nå ut brett till föräldrar behöver dock information och stöd finnas tillgängligt hos de verksamheter som redan möter föräldrar. Verksamheter som skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, kommuners ordinarie föräldrastödsprogram, samhällsinformation och SFI behöver därför få ett tydligare ansvarar att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck och dess uttrycksformer.

Vägledningsuppdragen Våga göra skillnad och Våga se

Under 2010–2013 hade Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida en vägledning kring skydd, stöd och rehabilitering av barn och unga som riskerar att bli eller har blivit gifta mot sin vilja. Vägledningen Våga göra skillnad testades av sex pilotkommuner inom ramen för ett nytt regeringsuppdrag. De sex kommunerna var Borlänge, Karlstad, Norrköping, Söderhamn, Umeå och Västerås.

2013 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag att undersöka hur myndigheter och andra verksamheter arbetar för att förebygga och förhindra könsstympning av flickor och kvinnor samt vilket stöd de som redan har blivit utsatta får. I uppdraget ingick även att ta fram ett vägledande material för hur myndigheter och verksamheter kan arbeta. Uppdraget resulterade i Våga se – En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade.

Till vägledningsuppdragen knöts ett kompetensteam av personer med kunskap om och erfarenhet av att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. Efter uppdragens slut fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag att utveckla detta team till ett nationellt kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Efter att vägledningsuppdragen Våga göra skillnad och Våga se hade avslutats genomförde Länsstyrelsen Östergötland, på uppdrag av regeringen och i samverkan med övriga länsstyrelser, en rad insatser för att utveckla och sprida vägledningarna och de arbetssätt som presenterades där till landets kommuner.

Länsstyrelsen Östergötland fortsatte även att utveckla vägledningar och metodstöd för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdrag att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja

2011 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
Uppdraget bestod av tre delar:

 • Att ta fram och sprida information till unga, bland annat om relevant lagstiftning och till vem de kan vända sig för att få stöd.
 • Att genomföra utbildningsinsatser riktade till berörd personal inom statliga, kommunala och fristående verksamheter.
 • Att vara sammankallade för ett nätverk av nationella myndigheter.

Den tredje delen av uppdraget resulterade i att länsstyrelsen bildade Myndighetsnätverket. Läs mer om det under Samverkan.

Uppdraget slutredovisades 2015. Material kopplat till uppdraget Gift mot sin vilja.

Det handlar om kärlek/Kärleken är fri

För att kunna nå fler barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck startade Länsstyrelsen Östergötland 2008 samverkansmodellen Det handlar om kärlek tillsammans med Rädda Barnen. Projektet byggde på samverkan mellan myndigheter och civilsamhällesorganisationer på lokal nivå, som tillsammans mötte skolelever för att informera om dem om deras rättigheter och hur de kan få stöd. I projektet ingick även att ta fram en webbplats riktad till barn och unga, dinarattigheter.se – nu karlekenarfri.se – som är översatt till tio språk.

Under 2014 utvecklade Länsstyrelsen Östergötland, i samarbete med Rädda Barnen och Folkteatern Gävleborg, samverkansmodellen Det handlar om kärlek, till Arvsfondsprojektet Kärleken är fri (2014–2017). I detta projekt samverkade ett antal civilsamhällesorganisationer under ledning av Rädda Barnen och byggde upp ett stödforum för barn och ungdomar. Organisationerna bemannade bland annat en chatt för barn och unga som behöver stöd och hjälp. I metodutvecklingen ingick även att utveckla ett pedagogiskt material riktat till lärare och annan skolpersonal.

Efter att Arvsfondsprojektet avslutades 2017 drivs karlekenarfri.se och tillhörande stödchatt enbart av Rädda Barnen.

Innehåll

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.