Samverkan med andra aktörer

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland samverkar med övriga länsstyrelser, andra myndigheter och aktörer på olika sätt och inom ramen för olika satsningar. Det sker bland annat genom utbildningsinsatser, informationskampanjer, samverkan kring regeringsuppdrag och även som stöd både i det övergripande och i det praktiska arbetet.

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck ska i genomförande av sitt uppdraget samverka med olika nationella aktörer liksom länsstyrelserna, och även ge stöd, information och kunskap till dem inom ramen för deras olika uppdrag och insatser.

För att nå ut till olika yrkesgrupper strävar Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck efter samarbete med ansvariga nationella myndigheter, till exempel med Polismyndigheten för att nå ut till poliser, med Socialstyrelsen kring vägledning till socialtjänst och hälso- och sjukvård och med Skolverket när det gäller skolpersonal.

Samarbetet med övriga länsstyrelser är viktigt för att nå ut till den regionala och lokala nivån. I detta är respektive länsstyrelses kännedom om och övergripande bild av situationen och behoven i det egna länet avgörande, liksom varje länsstyrelses kontaktnät i det egna länet.

Länsstyrelserna

Sedan år 2004 har alla länsstyrelser haft i uppdrag av regeringen att främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget består i nuläget av att inom sina respektive län stödja genomförande och uppföljning av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Regeringen har gett i uppdrag till länsstyrelserna att inom sitt län bistå kommuner och regioner genom kunskap och metodstöd, samt att främja samverkan mellan dessa aktörer, myndigheter på regional nivå samt civilsamhället. Varje länsstyrelse behöver inom sitt län ha god kännedom om befintlig kapacitet samt styrkor och svagheter i arbetet på området. Ansvariga för uppdragen vid respektive länsstyrelse bildar ett nätverk, där även Länsstyrelsen Östergötland ingår och deltar i samverkan.

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland ska inom ramen för sitt uppdrag bidra till att stärka övriga länsstyrelsers förmåga att främja utvecklingen av insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning i deras respektive län. Bland annat handlar det om att ge stöd till övriga länsstyrelser i arbetet med regionala strategier och handlingsplaner.

Nationella myndigheter

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland samverkar med andra nationella myndigheter och aktörer i olika uppdrag som rör hedersrelaterat våld specifikt och våld mot kvinnor och barn i allmänhet.

I Länsstyrelsen Östergötlands uppdrag ingår att bistå nationella myndigheter i deras uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor och arbete med intern fortbildning och metodutveckling. I vissa uppdrag riktade till exempelvis Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, Barnafrid och Migrationsverket är Länsstyrelsen Östergötland särskilt utpekad som samverkanspart.

Ideella organisationer

Länsstyrelsen Östergötland samverkar i de olika nationella regeringsuppdragen även med ideella organisationer.

Länsstyrelsen Östergötland ska i enlighet med uppdraget ge stöd i form av rådgivning till civilsamhället och olika organisationers arbete med att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Inom ramen för ett nätverk för ideella organisationer tar Länsstyrelsen Östergötland del av organisationernas erfarenheter och kunskap, inte minst när det gäller insatser till utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Nätverket används också för att förmedla information.

Myndighetsnätverket

En del av Länsstyrelsen Östergötlands arbete innebär att vara sammankallande för ett nätverk av statliga myndigheter. De flesta myndigheter som ingår i nätverket har pågående eller avslutade uppdrag gällande hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t.ex. barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor eller i övrigt kopplat till den nationella strategin. Inom flera av myndigheterna är området integrerat i den dagliga verksamheten utifrån tidigare eller pågående uppdrag.

Syftet med Myndighetsnätverket är att skapa förutsättningar för att respektive myndighets insatser ska få större genomslag och förutsättningar att kunna bidra till en långsiktig förändring för de utsatta. Det är även till för att bidra till att myndigheter koordinerar insatser och samverkar med varandra inom området.

Nätverket har sin bakgrund i regeringens Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (skr. 2007/08:39) i vilken en rad uppdrag gällande hedersrelaterat våld riktades till flera olika myndigheter. Regeringens Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (skr. 2009/10:229) resulterade i ytterligare uppdrag för nationella myndigheter rörande hedersrelaterat våld och förtryck. Detta ledde till att Länsstyrelsen Östergötland bildade ett nationellt nätverk för att samordna myndigheternas insatser inom området.

Behovet av nationellt utbyte där myndigheter bl.a. kan dela information och erfarenheter kring sina respektive uppdrag och insatser har visat sig vara stort. Länsstyrelsen Östergötland fortsätter att leda myndighetsnätverket inom ramen för uppdraget att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Klicka här för att ladda ner en publikation om Myndighetsnätverket och de insatser som gjorts inom en rad myndigheter under åren 2007–2015.

I det nuvarande nätverket ingår följande aktörer

ArbetsförmedlingenBarnafrid (Linköpings universitet), BarnombudsmannenBrottsoffermyndighetenCenter mot våldsbejakande extremismFolkhälsomyndighetenFörsäkringskassanJämställdhetsmyndighetenKriminalvården, Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne län, MigrationsverketMyndigheten för delaktighetMyndigheten för familjerätt och föräldraskapsstödMyndigheten för samhällsskydd och beredskapMyndigheten för stöd till trossamfundMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorNationellt centrum för kvinnofridPolisenSkatteverketSkolverketSocialstyrelsenStatens institutionsstyrelseSveriges Kommuner och Regioner, Utrikesdepartementet samt Åklagarmyndigheten.

Innehåll

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.