Man vill ju finnas – En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter

Handboken vänder sig främst till äldre barn och ungdomar (13–25 år) som lever med skyddade personuppgifter. Syftet är att förmedla lättförståelig och praktiskt användbar information för att underlätta vardagen för den som är utsatt. Handboken riktar sig också till vuxna för att öka kunskapen om och förståelsen för dessa barns och ungas livssituation.

Handboken är informativ utifrån ett barnperspektiv och syftar till att skapa igenkänning och förmedla en känsla av gemenskap och samhörighet med andra barn och unga som lever under liknande förhållanden.

I handboken används begreppet kvarskrivning. Observera att detta begrepp sedan 2019 är ersatt med skyddad folkbokföring. Läs mer om lagändringen här: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/330545.html.

Publicerad: 2014 Länsstyrelsen Östergötland