Hedersförtryck blir ett eget brott första juni

Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag om att ett nytt hedersförtryck ska införas i brottsbalken från 1 juni 2022.

Den nya brottsbeteckningen innebär en strängare straffskala för den som med ett hedersmotiv upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person och där gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Straffet ska vara fängelse i lägst ett och högst sex år.

Brottet liknar i sin konstruktion fridskränkningsbrotten, men utan kravet på att brotten utförts av någon närstående. Avsikten med det nya brottet är att det ska träffa upprepade kränkningar och att man ska se att gärningarna sker mer systematiskt.

Den nya lagen är inte tänkt att avse de grövsta brotten (mord, grov misshandel, brott mot lagen om kvinnlig könsstympning, våldtäkt med flera). De brotten kommer att åtalas separat, och tillsammans med straffskärpningsgrunden när den är tillämpbar. Istället är förhoppningen att den nya lagen träffar den kontroll och de begränsningar i vardagen som personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck utsätts för.

Situationer som redan idag utgör brott, men som genom att de åtalas gemensamt inom ramen för det nya brottet kan få ett högre straffvärde. Ansvarig utredare riksåklagare Petra Lundh ger i betänkandet bland annat följande exempel som kan utgöra brott; att inte få vara ute med kompisar på ett sätt som anses åldersadekvat, att inte få besöka fritidsgårdar, biografer eller caféer, att inte få delta i all undervisning i skolan eller att tvingas klä sig på ett visst sätt.

Hedersförtryck undantas från kravet på dubbel straffbarhet och kan därmed fånga upp gärningspersoner som begår hedersförtryck utomlands men är hemmahörande i Sverige.

Preskriptionstiden förlängs för de brott som kan ingå i en grov fridskränkning mot barn, på så sätt att preskriptionstiden för dessa brott ska räknas från det att målsäganden fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

Den nya lagens utformning:

Den som mot en person begår brottsliga gärningar enligt 3 kap (våldsbrotten) eller 4 kap (fridsbrotten), 5 kap 1 eller 2 § (förtal), 6 kap (sexualbrotten) eller 12 kap (skadegörelsebrotten) eller enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud

och ett motiv för brottet varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder,

döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för hedersförtryck till fängelse i lägst ett och högst sex år.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.