Regeringen intensifierar arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen har beslutat om flera nya åtgärder för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om att främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar i en hederskontext, att kartlägga och sprida kunskap om erfarenheter kopplat till utlandsvistelse, bättre kunskapsstöd till kommuner och regioner och att ta fram kunskap om utsatthet för våld bland personer med funktionsnedsättning. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Förebyggande arbete med föräldrar i en hederskontext
Regeringen ger Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i uppdrag att främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete, genom stöd till föräldrar inriktat på familjer i hederskontext. Myndigheten ska inhämta kunskaper och erfarenheter från en rad olika myndigheter och vid behov föra dialog med regioner, kommuner samt organisationer inom civilsamhället. Särskilt fokus ska ligga på aktörer som verkar nära familjer, till exempel mödra- och barnhälsovården, BUP, elevhälsan och öppna förskolan. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 mars 2025.

Kunskapshöjning kopplat till utlandsvistelse för att förbättra insatserna i Sverige
Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att göra en intervjustudie med barn och vuxna som erfarit hedersförtryck eller annat våld och förtryck i utlandet under en utlandsvistelse. Myndigheten ska sammanställa och analysera individernas berättelser för att bidra till utvecklingen av förebyggande och behandlande insatser i Sverige. Samverkan ska ske med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Samråd ska även ske med Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden vid Utrikesdepartementet (UD KC) samt med andra aktörer som Jämställdhetsmyndigheten bedömer som relevanta. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast 1 oktober 2023.

Kunskap om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning
Myndigheten för delaktighet får i uppdrag att sammanställa kunskap om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning och identifiera kunskapsluckor inför framtida studier. Myndigheten ska särskilt ta hänsyn till kunskap om utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck och om det finns åtgärder som är särskilt relevanta när personer med funktionsnedsättning är utsatta för den typen av våld.

Samarbete ska ske med Jämställdhetsmyndigheten. Kunskap och synpunkter ska inhämtas från Socialstyrelsen, Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum), Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid), Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och andra aktörer som myndigheterna bedömer relevanta. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 januari 2023.

Medel till Sveriges kommuner och regioner
Regeringen beviljar även medel till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att utveckla de kunskapsunderlag och vårdprogram som finns inom området psykisk hälsa, så att de ger bättre stöd att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck med utgångspunkt i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.