Skärpt lagstiftning från den 1 juli 2020

Den 1 juli 2020 träder skärpt lagstiftning i kraft i form av:

  • Barnäktenskapsbrott
  • Utreseförbud
  • Straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv.

Barnäktenskapsbrott

Lagstiftningen om barn- och tvångsäktenskap infördes 2014 och skärps nu. Barn är inte familjens ägodel, de är individer med egen vilja. Alla individer har rätt att göra sina egna livsval och att bestämma om och i så fall med vem, man ska gifta sig. Med den skärpta lagstiftningen läggs större ansvar på vårdnadshavarna att skydda sina barn från att utsättas för äktenskap. Det innebär att den som förmår eller tillåter att ett barn gifter sig eller ingår en äktenskapsliknande förbindelse kan straffas. Det behöver inte längre bevisas att barnet befann sig i en utsatt belägenhet när barnäktenskapet skedde. Den nya lagen innebär att även den som gifter sig med ett barn kan straffas, liksom i vissa fall exempelvis vigselförrättaren beroende på vilken roll denne haft. Brottet kan ge fängelse i upp till 4 år.

Barnäktenskap bör ses som ett mycket allvarligt brott då barn alltid är i ett utsatt läge, gentemot sina föräldrar men även vuxna i allmänhet. Barn ska kunna känna tillit till sina vårdnadshavare att de skyddar barnets rätt till hälsa och utveckling.

Utreseförbud

Utreseförbud är en åtgärd för att skydda barn som riskerar att föras utomlands för att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. Om det finns en sådan påtaglig risk ska barnet kunna förbjudas att lämna landet, oavsett om barnet uppger att det vill åka eller inte. Utreseförbudet regleras i Lagen om särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU), men ska kunna meddelas även om kriterierna för LVU inte är uppfyllda. Socialtjänsten kan ansöka om utreseförbud hos förvaltningsrätten. Om det är brådskande kan socialnämnden fatta beslut om ett tillfälligt utreseförbud som gäller omedelbart, men som sedan ska prövas av rätten inom en vecka. Ett utreseförbud ska inte ses som en bestraffning, utan tvärtom ett skydd för barnet. Därför går det att tillfälligt häva utreseförbudet, exempelvis om barnet är placerat i ett familjehem och familjehemmet ska åka på en utlandsresa. Dock endast om det inte finns någon risk med resan.

Utreseförbudet sätts på barnet och inte någon annan, då man inte vet vem det kan vara som kan komma att föra ut barnet ur landet. Den som för ut ett barn ur landet i strid mot ett utreseförbud kan straffas. Ett utreseförbud innebär även ett hinder mot att pass utfärdas och en möjlighet att återkalla pass.

Straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv

Den särskilda straffskärpningsgrunden innebär att lagstiftaren ser särskilt allvarligt på brottet om det begåtts med hedersmotiv. Straffskärpningsgrunden omfattar brott där motivet varit att bevara eller återupprätta en enskild persons heder eller en hel familjs, släkts eller liknande grupps heder.

Här hittar du informationsmaterial om lagändringarna riktat till yrkesverksamma, vårdnadshavare samt barn och unga

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.