Nationella projektmedel

Inom ramen för det nationella uppdraget beviljar Länsstyrelsen Östergötland emellanåt projektmedel till nationella eller länsöverskridande insatser som syftar till att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. För närvarande finns inga medel att söka.

Nedan kan du läsa mer om projektutlysningar, hitta mallar och blanketter, se information till dig som redan har fått medel beviljade samt hitta information om pågående projekt och tidigare beviljade projekt.

Söka medel

2019-12-16 – Utlysningen av projektmedel är nu avslutad och de projekt som har beviljats medel har meddelats. Nedan följer information om fördelning av dessa medel.

Utgångspunkten för utlysningen är regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017—2026 (i Makt, mål och myndighet —feministisk politik för en jämställd framtid, (2016/17:10)).  Ett barnrättsperspektiv är centralt i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och barns rättigheter ska särskilt beaktas vid ansökan om medel.

Stöd kan sökas till insatser med följande inriktningar:

 • Projekt som studerar hur och var man når föräldrar i förebyggande syfte (ej indikativt stöd) till exempel genom föräldrastöd och samhällsintroduktion – även effekt på barnen ska belysas.
 • Projekt kring långsiktigt stöd och eftervård för personer som varit placerade på skyddade boenden.
 • Projekt kring hur asylsökande barn (inklusive ensamkommande barn) kan få information om sina rättigheter.
 • Projekt inom hälso- och sjukvård med fokus på insatser tidigt i barns liv.

Särskilt prioriterade är ansökningar om:

 • Projekt som har potential att spridas nationellt
 • Projekt som är länsöverskridande.
 • Projekt som tar stöd av externa forskare för att forma metoder och insatser samt löpande utvärdera effekten.

Vem kan söka?

 • Frivilligorganisationer
 • Stiftelser
 • Kommuner
 • Statliga myndigheter
 • Region och Landsting

Vi ser gärna att kommuner, region/landsting och myndigheter söker för insatser som kan integreras i ordinarie verksamhet.

Krav

De som beviljas projektmedel förutsätts arbeta aktivt med ett:

 • Barnrättsperspektiv
 • Jämställdhets- och genusperspektiv, inklusive HBTQ
 • Jämlikhet och icke-diskriminering, exempelvis tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
 • Barnperspektiv och koppling till barns hälsa och utveckling

Hur detta arbete bedrivs rent generellt i organisationen, samt hur samtliga perspektiv kommer att finnas med specifikt i den insats som ni söker medel för ska beskrivas i ansökan.

Stöd beviljas inte till:

 • Enskilda personer.
 • Vinstdrivande företag.
 • Politiska partier.
 • Projekt/insatser som har ett kommersiellt syfte, t.ex. att söka bidrag för tryckkostnader för en bok eller för produktion av en film som man avser att sälja.
 • Stöd till utveckling av skyddat boende.
 • Utlandsresor

Praktisk information

Insatser som beviljas medel ska vara tidsbegränsade och pågå från och med december 2019 och slutredovisas senast 2020-11-16.

För regionala insatser, se respektive länsstyrelses webbplats.

Här hittar du samtliga blanketter rörande nationella projektmedel.

För mer information, kontakta: eva.asmar@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Östergötland
Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck
Eva Asmar
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

Mallar och blanketter

Här hittar du blanketter, mallar och information inför och efter ansökan av nationella projektmedel.

Slutrapport för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning: om projektmedel för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Anvisningar för revisorsintyg

Information till dig som beviljats medel

Här finns viktig information till dig som beviljats medel för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Under genomförandet av insatsen kan vissa förändringar ske i förhållande till ansökan och genomförandeplan. I dessa situationer är det viktigt att ni kontaktar Länsstyrelsen Östergötland för ett godkännande av förändringen, innan den genomförs.

Det är viktigt att du kontaktar Länsstyrelsen om:

 • Startdatum för insatsen ändras (tidigare- eller senareläggs).
 • Tidsperioden för insatsen ändras.
 • Kontaktperson eller firmatecknare ändras.
 • Ni önskar göra förändringar av budget, t.ex. omfördelning mellan kostnadsposter.
 • Ni önskar göra förändringar avseende syfte och genomförande.

Revisorsintyg

Samtliga som beviljats projektmedel har möjlighet att söka upp till 10 000 kronor för revision. Ansökan om kostnad för revision görs som en budgetpost direkt i ansökan om medel.

En auktoriserad eller godkänd revisor ska skriftligen intyga att den ekonomiska redovisningen av de medel som Länsstyrelsen beviljat är tillförlitliga och räkenskaperna rättvisande. Revisorn ska även intyga att medlen använts i enlighet med de villkor som fastslås i länsstyrelsens skrift Vägledning: om projektmedel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Detaljerad information om revisorsintyg hittar du i dokumentet Anvisningar för revisorsintyg, under Mallar och blanketter.

Utbetalning av medel

Beviljade medel utbetalas i enlighet med Länsstyrelsens beslutsbrev i samband med projektstart.

Medlen utbetalas inte per automatik utan måste rekvireras. Rekvirering görs på avsedd blankett och ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 15 december 2019. Om rekvireringen inte har gjorts i tid, upphör rätten till de beviljade medlen.

För utbetalning måste rekvisitionsblanketten vara fullständig och korrekt ifylld. Det är viktigt att plus- eller bankgironummer överensstämmer med det bankkonto som angetts i ansökan, liksom att rekvisitionen är undertecknad av behörig firmatecknare.

För detaljerad information om utbetalning och rekvirering av medel, se Vägledningen. Rekvisitionsblankett och vägledningen hittar du under Mallar och blanketter.

Rapportering och ekonomisk redovisning

Projektet ska återrapporteras till Länsstyrelsen när insatsen är avslutad. Datum för slutrapportering är fastställt i beslutsbrevet.

Återrapporteringen består av en redogörelse för insatsens genomförande och en ekonomisk redovisning. Slutrapporten ska skrivas i avsedd mall och sändas både per e-brev och per post, underskriven av firmatecknare. Mallen hittar du under Mallar och blanketter.

Försenad eller utebliven rapportering kan innebära återkrav av utbetalda medel. Icke godkänd slutrapportering kan innebära att Länsstyrelsen kräver tillbaka redan utbetalda medel och att insatsen stoppas. Detsamma gäller för icke godkänd ekonomisk redovisning.

Dokument som ska lämnas in vid slutrapportering:

 • Komplett och av firmatecknare underskrivet slutrapporteringsformulär (insändes digitalt och per post).
 • Utdrag från bankkonto.
 • Utdrag från bokföringsprogram eller ekonomisystem.

Villkor för ekonomisk redovisning

Den ekonomiska redovisningen ska göras enligt god bokförings- och redovisningssed. Den ska vara tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande och villkoren för bidraget ska ha följts.

Den ekonomiska redovisningen görs i det avsedda formuläret för slutrapportering och ska ske i enlighet med de godkända budgetposter och summor som fastställts i beslutet och/eller eventuella förändringar som gjorts i överenskommelse med Länsstyrelsen.

Av den ekonomiska redovisningen ska framgå:

 • Vilken organisation som är huvudman för insatsen.
 • Vilken/vilka organisationer som genomfört insatsen.
 • Vilken insats som genomförts med hjälp av medlen.
 • Vilken tidsperiod redovisningen avser.
 • Eventuell medfinansiering.

För detaljerad information om rapportering och ekonomisk redovisning, se Vägledning: Om projektmedel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, som du hittar här

Beviljade projekt 2019-2021

Organisation: Somaya kvinno- och tjejjourer, Stiftelsen Unga kvinnors värn och Terrafem

Projektnamn: Stöd till ett fritt liv

Organisation: Romska ungdomsförbundet

Projektnamn: Romer i fokus – en långsiktig förändring

Organisation: Östersunds Kommun

Projektnamn: Långsiktigt stöd till hedersutsatta

Organisation: Kvinnors nätverk

Projektnamn: Vad händer sen?

Organisation: Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Norrbotten

Projektnamn: Hedersrelaterat förtryck – moderskap och konkurrerande normer i en migrationskontext

Organisation: TRIS – tjejers rätt i samhället

Projektnamn: Låt mig stanna! – ett projekt om asylsökande barn som utsätts för hedersrelaterat våld

Organisation: Norrköpings kommun

Projektnamn: Öppna förskolan som bas för förebyggande arbete inom HRV

Organisation: Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset

Projektnamn: Barnskyddsteamet – att ta med hedersrelaterat våld och förtryck i samtal med barnet

Organisation: Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF)

Projektnamn: Medverkan – ett projekt för barns rätt att leva utan hedersrelaterat våld och förtryck

Organisation: Skåne stadsmission

Projektnamn: Semiskyddat boende

Organisation: Länsstyrelsen Värmland, Dalarna, Örebro

Projektnamn: Resursnätverk för mottagande av ensamkommande

Organisation: Länsstyrelsen Västmanland

Projektnamn: Föräldraskapsstöd för nyanlända

Organisation: Nationella nätverket för samordningsförbunden, NNS

Projektnamn: Delprojekt om HRV och förtryck inom det nationella projektet mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

Tidigare beviljade projekt

Länsstyrelsen Östergötland har även tidigare beviljat nationella projektmedel. Nedan finns information om de projekt som beviljades medel under 2016 och 2017 för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Alla projekt utom ett drivs av ideella organisationer och målgruppen för projekten är främst yrkesverksamma på kommunal nivå. Även kommunpolitiker och flickor i asylprocessen finns som målgrupper. Projekten är framför allt inriktade på utbildning (insatser och material). Vissa insatser är inriktade mot flera län, andra har en mer generell nationell inriktning.

Uppgifter om projektens namn och vilken organisation/myndighet som driver projektet samt en kategorisering av innehållet i dem listas nedan. Under 2017 har projekt som beviljats nationella projektmedel och som startade under 2016 fortsatt sin verksamhet. Det handlar om de medel som tidigare utlystes inom ramen för uppdraget att främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Beviljade projekt 2017

Organisation: Acting for Change

Insats: Bygga broar – med barn och unga i centrum
Kategori av insats: Spridning av metod och utbildningsmaterial. Framtagande
och testning av föräldraskapsstöd. Nätverk, handledning och koordinering av
viktiga resurspersoner ska utvecklas.

Organisation: Kvinnors nätverk

Insats: Om unga kvinnors situation på asylboenden
Kategori av insats: Utbildningsinsats för asylsökande flickor.

Organisation: Kvinnorättsförbundet

Insats: Visste du det
Kategori av insats: Utbildning/Informationsspridning

Organisation: Rädda Barnen

Insats: Det handlar om kärlek
Kategori av insats: samverkan och utbildning

Organisation: TRIS – tjejers rätt i samhället

Insats: Förebygg i tid – att arbeta med tjejgrupper inom särskolan
Kategori av insats: Spridning av framtaget utbildningsmaterial, samt utbildning
och handledning vid användande av materialet.

Organisation: Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime

Insats: STOPP – ett treårigt nationellt projekt mot barn- och tvångsäktenskap
Kategori av insats: Utbildning av kommunala politiker och tjänstemän

Myndighet: Kriminalvården

Insats: Hedersrelaterat våld och förtryck – mot förbättrad kunskap om förövarna
Kategori av insats: Forskningsstudie

Beviljade projekt 2016

Organisation: Acting for Change

Insats: Bygga broar – med barn och unga I centrum
Kategori av insats: Spridning av metod och utbildningsmaterial. Framtagande och testning av föräldraskapsstöd. Nätverk, handledning och koordinering av viktiga resurspersoner ska utvecklas.
Tidsperiod: 2016-08-15 till 2017-08-15
Belopp: 676 000 kr
Berörda kommuner: Lund, Hörby, Halmstad, Falkenberg, Västra Hisingen, Angered, Borås

Kortfattad beskrivning:
Bygga broar har tidigare år utvecklat ett utbildningskoncept riktat till pedagoger och andra inom förskolan till årskurs 3 med målsättningen att öka pedagogernas kompetens att föra processinriktade värdegrundsdialoger med föräldrar om bl a barnuppfostran, sexualitet och familjebildning. Projektet syftar till en vidare spridning av utbildningskonceptet till övriga Halland, Borås och stadsdelen Angered samt fortsatt koordinering av insatserna i Lund, Hörby, Halmstad och Västra Hisingen.

Arbetet avser också en vidareutveckling av utbildningskonceptet till ett föräldraskapsstöd i samverkan med bland annat socialtjänsten och ABF Halland för att nå föräldrar på andra arenor än förskola och skola. Ansökan har också särskilt fokus på att utveckla strategier för förebyggande och åtgärdande insatser i Västra Hisingen samt att handleda, koordinera och skapa nätverk mellan de nyckelpersoner/resurser som är särskilt lämpade att vidareutveckla kompetensinsatserna lokalt. Under hösten 2015 genomförde Hörby en fem dagars utbildning i ”Processinriktad värdegrundsdialog – med barnen i centrum”, det finns en önskan om att fortsätta utbildningssatserna under hösten 2016. Målet är att främja en konstruktiv integrationsprocess, förebygga hedersrelaterat våld och förtryck samt stärka barn och ungas känslor av inkludering.

Organisation: Kvinnors Nätverk

Insats: Om unga kvinnors situation på asylboenden
Kategori av insats: Utbildningsinsats för ensamkommande flickor
Tidsperiod: 2016-10-01 till 2017-09-30
Belopp: 681 000 kr
Berörda kommuner: Nationellt (Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen är verksam på nationell nivå, med säte i Stockholm)

Kortfattad beskrivning:
Under 2015 sökte totalt 35 369 ensamkommande barn asyl i Sverige. Utan att bortse från de individuella erfarenheterna och individuella variationer som naturligtvis finns inom gruppen, så finns det behov på gruppnivå som måste belysas och tillgodoses. De flickor och unga kvinnor som kommer till Sverige riskerar både att utsättas för rasism och sexism från majoritetssamhället och för begränsningar, kontroll och kränkningar utifrån traditionella värderingar om t.ex. könsroller, kropp, sexualitet och relationer. Värderingar som har en tendens att förstärkas i homogena grupper, t.ex. på asylboenden. Nyligen har lyfts flera exempel på hur kvinnor och flickor utsätts för övergrepp och kränkningar på vissa asylboende, från andra på boendet, dessutom utan att personalen reagerar eller agerar.

Det övergripande målet med projektet är att utveckla ett underlag/material för att arbeta med asylsökande flickor och unga kvinnor i frågor om rättigheter, heder och könsnormer för att öka kunskapen och ändra attityder och på så sätt öka målgruppens livsutrymme och förebygga och minska förekomsten av hedersrelaterat förtryck och våld och tvångsäktenskap.

Organisation: Kvinnorättsförbundet

Insats: Visste du det?
Kategori av insats: Utbildning/Informationsspridning
Tidsperiod: 2016-06-15 till 2017-06-14
Belopp: 400 000 kr
Berörda kommuner: Malmö, Lund, Staffanstorp, Landskrona, Helsingborg och Göteborg, Mölndal, Borås

Kortfattad beskrivning:
Organisationen beskriver att deras målgrupp (unga mellan 13-25 år samt föräldrar med irakisk, afgansk och kurdisk bakgrund) ofta saknar kunskap om den nya lagstiftningen om tvångs- och barnäktenskap som trädde i kraft 1 juli 2014. Syftet med insatsen är att informera om den nya lagstiftningen till ca 2000 familjer med utländsk bakgrund, samt att 500 ungdomar ska få samma information muntligen på sina skolor. Detta för att målgruppen ska förstå konsekvenserna av tvångs- och barnäktenskap, och dessutom informeras om vilka möjligheter som finns att förändra sitt liv för den som utsatts för tvångs- och barnäktenskap. För att genomföra projektet kommer organisationen sprida informationen genom informationskvällar, diskussionsmöten, individuella samtal/rådgivning, radiosändning, TV-program och informationsblad på tre olika språk (svenska, persiska/dari och kurdiska).

Organisation: Rädda Barnen

Insats: Det handlar om kärlek
Kategori av insats: samverkan och utbildning
Tidsperiod: 2016-04-01 till 2016-12-31
Belopp: 670 000 kr
Berörda kommuner: Östergötland, Västmanland och Sörmland

Kortfattad beskrivning:
Det handlar om kärlek är en samverkansmodell som i nuläget är verksamt i ca 50 kommuner. Målet med samverkansmodellen är att sprida information om barn- och ungas rättigheter samt att sprida kunskap om var i samhället barn och unga kan söka stöd om en utsätts hedersrelaterat våld och förtryck. Genom samverkansmodellen står myndigheter och frivilligorganisationer sida vid sida för att informera och sprida kunskap om sin verksamhet och för att öka förtroendet bland unga som behöver stöd och vägledning.

Rädda Barnen ser ett fortsatt behov att konsolidera det lokala arbetet med modellen för att kommuner på sikt ska kunna bli autonoma i sitt arbete med samverkansmodellen. Rädda Barnens projekt syftar till en gemensam samordning av länen Östergötland, Västmanland och Sörmland. För att genomföra detta önskar organisationen anställa en samordnare/projektledare för att kunna stödja och vägleda samverkansgrupperna så att de kan etablera och utveckla Det handlar om kärlek och samverkansmodellen. Projektledaren kommer även att arbeta för att stödja skolor i praktiska detaljer samt tillhandahålla pedagogiskt material för projektet, samt att kvalitetssäkra projektet. Planen är att fortsättningsvis inkorporera insatser för motverkande av könsstympning i modellen och att höja kunskapsnivån kring detta i samverkansgrupperna. Likaså arbetet med pojkars dubbla roller som båda offer och förövare. Organisationen ser även ett behov av att stödja och bedriva påverkansarbete regionalt/lokalt där Det handlar om kärlek och det förebyggande arbetet behöver kopplas ihop med kommunens handlingsplaner för att den utsatta ska kunna på hjälp och stöd. Projektledaren kommer även att arbeta för att förankra modellen långsiktigt i kommunerna.

Insatsens övergripande syfte är att genom aktiv samverkan mellan myndigheter (polis, socialtjänst), andra organisationer, frivilligorganisationer och skolan förebygga hedersrelaterat våld och förtryck mor barn och ungdomar. Genom detta ska målgruppen få ökat förtroende för vuxenvärlden och dessutom ökad kunskap om sina rättigheter. Yrkesverksamma som möter barn och ungdomar ska få ökad kunskap och kompetens inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Organisationen kommer även att bjuda in till värderings- och attitydövningar i samband med skolveckor.

Organisation: TRIS- tjejers rätt i samhället

Insats: Förebygg i tid – att arbeta med tjejgrupper inom särskolan
Kategori av insats: Spridning av framtaget utbildningsmaterial, samt utbildning och handledning vid användandet av materialet.
Tidsperiod: 2016-09-01 till 2017-09-01
Belopp: 571 241 kr
Berörda kommuner: Nationellt

Kortfattad beskrivning:
Projektet syftar till att sprida, utbilda och handleda i TRIS tjejgruppsmaterial till gymnasiesärskolor för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Målet är att minst fyra kommuner i fyra olika län ska börja använda sig av materialet i sina gymnasiesärskolor och att dessa erbjuda utbildning och handledning i materialet. Målet är även att öka kunskapen bland yrkesverksamma om målgruppen unga med en intellektuell funktionsnedsättning som utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Det befintliga tjejgruppsmaterialet har under 2015 testats i tre kommuner för fyra grupper, där över 90 % av de deltagande tjejerna uppger i en utvärdering att de tyckt bra om tjejgrupperna och övningarna.

Organisation: Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime

Insats: STOPP – ett treårigt nationellt projekt mot barn- och tvångsäktenskap
Kategori av insats: Utbildning av kommunala politiker och tjänstemän
Tidsperiod: 2016-08-01 till 2017-07-31
Belopp: 637 285 kr
Berörda kommuner: Nationellt (30 kommuner)

Kortfattad beskrivning:
GAPF ansöker om stöd för att genomföra det första året i det treåriga nationella STOPP-projektet vars syfte är att – genom kvalificerad utbildning av dels förtroendevalda i kommunala social- och utbildningsnämnder och dels ansvarig personal inom den kommunala socialtjänsten och utbildningsverksamheten i frågor kring barn- och tvångsäktenskap, bortförda barn och ungdomar samt hedersrelaterat våld och förtryck – motverka och förebygga barn- och tvångsäktenskap samt annat hedersrelaterat våld och förtryck som drabbar barn och unga i Sverige.

STOPP-projektet tar dels sin utgångspunkt i FN:s konvention om avskaffande av alla slags diskriminering av kvinnor och FN:s konvention om barnets rättigheter, dels i de erfarenheter som GAPF vunnit i det tidigare projektet Bortförda barn som genomfördes 2013-2014 i 29 högstadie- och gymnasieskolor i Sverige. Resultaten från Bortförda barn-projektet visar bland annat att det råder brist på kontroll av vad som hänt elever som försvinner under skolloven. Vidare att barn som försvunnit inte anmäls och att samarbetet mellan skola och socialtjänst brister. Personal inom förvaltningar och myndigheter upplever rädsla för att klassas som rasister om de kommenterar eller agerar mot problematiken kring hederskultur. Skolpersonal har dessutom ofta negativa erfarenheter när det gäller socialtjänstens, UDs m fl förmåga att agera och samarbeta kring bortförda barn. Ideella organisationer träder ofta in för att bistå drabbade individer när samhällets insatser brister eller uteblir.

Beviljade projekt 2015

Organisation: Kriminalvården

Insats: Hedersrelaterat våld och förtryck – mot förbättrad kunskap om förövarna
Kategori av insats: Forskningsstudie
Tidsperiod: När tillfälle ges
Belopp: 300 000 kr
Berörda kommuner: Nationellt

Kortfattad beskrivning
Under 2014 har Kriminalvården bedrivit en utredning om hedersrelaterad brottlighet med syfte att bland annat kartlägga kunskapsläget (Yourstone et al., 2015). Föreliggande projektet är en vidareutveckling av denna utredning.

Forskning om hedersrelaterad brottslighet har i första hand inriktat sig på offren till sådant våld och förtryck. Mycket lite vetenskaplig uppmärksamhet har ägnats åt förövaren och ett eventuellt återfallsförebyggande arbete vid hedersrelaterad brottslighet. Framför allt saknas underlag för vilka faktorer som ligger bakom hedersrelaterade brott, både på en normativ nivå men även faktorer som har inverkan på individnivå (Yourstone, Eriksson & Westerberg, 2015). Fokus, både inom den vetenskapliga forskningen och det operativa arbetet har legat på hantering och skydd av offer för hedersrelaterat våld och förtryck isolerat från kunskapen om förövaren till dessa brott. För att kunna arbeta både preventivt, rehabiliterande och återfallsförebyggande måste man även ha kunskap om gärningspersonerna; vilka dessa är, vad de har för likheter och vad som skiljer dem åt.

Syfte med denna studie är öka kunskapen om förövare till hedersrelaterade våldsbrott genom att undersöka om, och i så fall hur, dessa förövare skiljer sig från normalbefolkning och andra våldsbrottsdömda klienter.

1. Skiljer sig klienter dömda för hedersrelaterad våldsbrottslighet från normalbefolkning och andra våldsbrottsdömda klienter?

2. Vilka subgrupper går att urskilja bland klienter dömda för hedersrelaterad våldsbrottslighet?

Forskarna Andrews och Bonta (2006) etablerade de välbelagda sk risk-, behovs-, och mottaglighets-principerna. Dessa innebär att behandlingsinsatser mot kriminellt beteende blir som mest effektiva om de fokuserar på riskfaktorer som är direkt drivande för individens kriminella beteende och dessutom anpassas utifrån t ex kognitiva och psykiatriska problem. För att kunna optimera behandlingseffektiviteten behövs således kunskap om olika riskfaktorer och kriminalitet men också om olika undergrupper av förövare.

Organisation: Länsstyrelsen Västra Götaland

Insats: Utbildning om könsstympning av flickor och kvinnor
Kategori av insats: Analys och kartläggning
Tidsperiod: 2015-10-01 till 2016-09-30
Belopp: 121 000 kr
Berörda kommuner: Västra Götalands län samt Hallands län

Kortfattad beskrivning
Utbilda yrkesverksamma om könsstympning samt stödja verksamheter att utveckla rutiner för hur målgruppen ska få kunskap om vilken hjälp som finns att få.

Lst i Västra Götaland har i samverkan med Göteborgs stads samverkansgrupp anordnat utbildningsinsatser för yrkesverksamma under 2013 och 2014. Behov av utbildning är fortsatt enormt stort och det finns många yrkesverksamma som saknar kunskap och kompetens inom området.

Organisation: Tjejjouren i Norrköping

Insats: Tjejer till tjejer
Tidsperiod: 201-01-01 till 2016-08-31
Belopp: 118 000 kr
Berörda kommuner: Nationellt i samverkan med ROKS
Kategori av insats: Utbildning och spridning av metod

Kortfattad beskrivning
Projektet Tjejer till tjejer har drivits av Tjejjouren i Norrköping tillsammans med Norrköpings kommuns socialtjänst sedan 2013 och har finansierats av Länsstyrelsen Östergötland. Under 2014 har en Tjejer till tjejer-handbok tagits fram för att inspirera och sprida projektet inom länet och länsövergripande. Projektets huvudsyfte är att öka kunskapen om HRV genom att ge specialkompetens till kontaktpersoner som arbetar inom kommunens socialtjänst.

Insatsen ska öka kunskapen om hedersutsatta tjejers situation genom utbildning av kontaktpersoner med spetskompetens i ämnet som i sin tur ska finnas i flera kommuners regi. Genom att sprida metoden och erfarenheter vill de inspirera till att flera ideella aktörer startar liknande projekt.

Organisation: TRIS- tjejers rätt i samhället

Insats: TRIS Utbildning
Kategori av insats: Analys och kartläggning
Tidsperiod: 2015-09-01 till 2016-09-01
Belopp: 500 000 kr
Berörda kommuner: Dalarna, Norrbotten och Västerbotten

Kortfattad beskrivning
TRIS vill erbjuda utbildningspaket till socialtjänst/socialnämnd i Dalarna, Norrbotten och Västerbotten för att sprida TRIS metodstöd för framtagande av handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck bland personer med intellektuell funktionsnedsättning samt sprida den nya lagstiftningen mot barn- och tvångsäktenskap där det andra rekvisitet (utsatt belägenhet) kommer att belysas särskilt.

Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten bland socialhandläggare och socialnämnder i nämnda län om hedersrelaterat förtryck och våld bland personer med eller utan intellektuell funktionsnedsättning samt om den nya lagstiftningen.

Organisation: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS)

Insats: Rätten till mitt eget liv, kunskap och opinion
Tidsperiod: 2015-08-01 till 2016-03-31
Belopp: 214 500 kr
Berörda kommuner: Nationellt för ROKS medelemsjourer
Kategori av insats: Utbildning, ta fram en film och en rapport

Kortfattad beskrivning
På Roks årsmöte 2014 togs det beslut om att vårt fokus för år 2015 skulle vara våld och förtryck i hederns namn. Att våra medlemmar fattade det beslutet är ett uttryck både för att de upplever att de behöver fördjupa sin kunskap kring denna form av våld och att de anser att aspekter av frågan behöver uppmärksammas i den allmänna debatten. Inom ramen för fokusåret kommer vi att ta fram en film och en rapport. Vi vill att materialet ska kunna användas i jourernas interna utbildningar och i det lokala opinionsarbetet, och på så sätt kunna bidra till ett mer kvalificerat brottsofferstöd och en ökad allmän medvetenhet om frågan. Vi bedömer dock att det behövs en riktad satsning för att jourerna ska känna sig rustade att utbilda och driva frågor som rör stöd till dem som utsätts för våld i hederns namn. Och vi vill med ert stöd handleda, engagera och ge underlag till jourerna att bedriva utbildnings- och opinionsarbetet kring våld i hederns namn efter fokusårets slut.

Organisation: Desert Flower Scandinavia

Insats: Desert Flower Scandinavia
Kategori av insats: Utbildning av personal inom hälso- och sjukvård
Tidsperiod: 2015-06-01 till 2015-08-30
Belopp: 198 000 kr
Berörda kommuner: Stockholm, Uppsala

Kortfattad beskrivning
Projektet syftar till att informera och utbilda personal inom de yrkesgrupper (inom hälso- och sjukvården) som möter könsstympade kvinnor/flickor och flickor i risk. Idén till projektet har arbetats fram i samband med samarbetet med Amel-mottagningen (mottagning för könsstympade) på Kvinnokliniken på Södersjukhuset och på Kliniken för rekonstruktiv plastikkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset. Desert Flower kommer att hålla fem frukostseminarier fördelat mellan Uppsala och Stockholm. Kopplat till seminarierna kommer man att ta fram en kort informationsbroschyr med lagtexter etc. som är relevanta för personal inom hälso- och sjukvården. Man kommer även att gå ut med annonser och informationer via dagstidningar och mail.

Organisation: Elektra – en del av Fryshuset

Insats: Dialogprocesser och individfokus-utbildning för yrkesverksamma som möter ensamkommande
Kategori av insats: Utbildning av personal som arbetar med ensamkommande barn; utveckling och integrering av arbetet mot HRV i aktörernas ordinarie verksamhet; insatser för att höja kunskapen och medvetandet om frågorna, här HRV och ensamkommande barn och unga
Tidsperiod: 2015-06-01 till 2016-05-31
Belopp: 502 144 kr
Berörda kommuner: Kalmar, Malmö, Stockholm, Göteborg samt kranskommuner till varje kommun

Kortfattad beskrivning
Detta projekt är en vidareutveckling av Våga Vara Jags utbildningspaket. Elektra kommer art utbilda boenden för ensamkommande i/omkring Göteborg, Kalmar, Malmö och Stockholm med Elektras nischade utbildningskoncept med dialogprocesser, ge yrkesverksamma konkreta handlingsplaner för hur de kan förbättra ensamkommandes processer i det svenska samhället samt ta fram ett nationellt material för hur man kan arbeta förebyggande mot våld och förtryck i hederns namn bland unga ensamkommande.

I projektet kommer det ingå att bidra till en attitydförändring hos ensamkommande ungdomar som lever med hedersrelaterat våld och förtryck. Personalen kommer att få utbildning och därefter få delta i en dialogprocess med en grupp ungdomar på boenden. Dialogprocessen kommer vara indelat i olika teman som: Fördomar & normer, Mänskliga rättigheter, Demokrati, Jämställdhet, Genus och könsroller, Kultur och traditioner, Sex, samlevnad och relationer, Mångfald och integration, Självkänsla och självförtroende, Rasism, diskriminering och Intersektionalitet, Civilkurage, Lagar och etik samt Beroende och missbruk.

Organisation: Fritidsforum – Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar

Insats: Vi kallar det för heder
Kategori av insats: Utbildning av personal som arbetar med ensamkommande barn; utveckling och integrering av arbetet mot HRV i aktörernas ordinarie verksamhet; insatser för att höja kunskapen och medvetandet om frågorna, här HRV och ensamkommande barn och unga
Tidsperiod: 2015-09-01 till 2016-08-31
Belopp: 450 840 kr
Berörda kommuner: Västerås kommun, Uppsala kommun, Huddinge kommun, Karlstad kommun, Skellefteå kommun

Kortfattad beskrivning
Insatsen syftar till att genomföra en förstudie bland unga pojkar och flickor med utländsk bakgrund, för att ta reda på hur hederskulturer påverkar och begränsar fritiden. Utgångspunkt ligger i maskulinitetsnormer, och det fokus på pojkar som finns på fritidsgårdar idag. Fritidsforum lyfter att fritidsgårdar idag allt mer ses som en arena för att motverka kriminalitet och gängbildning, ofta med fokus på unga pojkar och att flickorna riskerar att försvinna.

För att utvärdera hur unga lever och ser på sina möjligheter till en aktiv fritid, kommer man att hålla tolv fokusgrupper med unga i olika åldrar. Referensgruppsmöten genomförs också med för studien relevanta sakkunniga. Resultaten redovisas i en rapport som sedan presenteras på en nationell konferens, som också syftar till att skapa ett forum för verksamma inom den fria tidens arena att mötas och diskutera utvecklingsmöjligheter.

Organisation: Kvinnors nätverk

Insats: Kartläggning av målgruppens sårbarhet och förändringsbenägenhet.
Kategori av insats: Analys och kartläggning
Tidsperiod: 2015-06-01 till 2016-05-31
Belopp: 485 000 kr
Berörda kommuner: Nationellt

Kortfattad beskrivning
Linnamottagningen har genom deras förra projekt (som Länsstyrelsen beviljade medel till) identifierat stora individuella variationer inom målgruppen som stödet behöver anpassas till. De ser även en betydligt mer komplex problematik idag än tidigare. De vill analysera komplexiteten och de faktorer som skapar variationer för att kunna utforma och anpassa stöd och insatser till målgruppen.  Detta ska ske genom analys och genomgång av deras egen dokumentation rörande ärenden och kontakter de haft under de senaste 10 åren. Vad har fungerat och inte? De kommer även att göra en genomgång och analys av övriga samhällets insatser och stöd under samma period.

Organisation: Viva Komvux/SFI

Insats: Dags att prata! Samtalsgrupper för vuxna nyanlända om heder
Kategori av insats: Utveckling och integrering av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i aktörernas (i första hand kommuners och andra myndigheters) ordinarie verksamheter; ev. insatser som fångar upp ett aktivt deltagande och organiserar dem som själva riskerar att utsättas för hot och våld (i det här fallet potentiella våldsverkare)
Tidsperiod: 2015-09-01 till 2016-08-31
Belopp: 300 000 kr
Berörda kommuner: Umeå kommun, Luleå kommun

Kortfattad beskrivning
Insatsen är en form av process (regelbundna samtalsgrupper) med syftet att det ska leda till attityd- och beteendeförändring gällande jämställdhet, heder, könsstympning och HBTQ-frågor hos deltagarna – där kvinnor och män, flickor och pojkar ska kunna delta i samhället på lika villkor utan överdriven kontroll av någon part. Samtlig personal på Viva Komvux/SFI är utbildad i hedersrelaterad problematik och könsstympning. Skolan har också en kurator samt två friskvårdare som tidigare hållit i samtalsgrupper på SFI med olika teman, vilka anpassats till rätt språknivå eller hållits med hjälp av tolk. De har stor erfarenhet med att ta fram passande digitalt material och sedan hålla i trygga samtalsgrupper på olika teman.

”Vi tänker oss obligatoriska schemalagda samtalsgrupper kvinnor och män separat, i vissa fall med tolk om nivån på svenskan kräver det.

Under planeringsfasen tillsammans med SFI i Luleå, när vi tar fram material och metod, tar vi också fram konkreta teman som vi utvecklar till enkla Powerpoints för att skapa strukturen för samtalen. Vi kommer bl.a. att prata om normer i hemlandet, normer i andra länder samt normer i Sverige. Vad är bra, vad är rätt? Vi tar upp och utvecklar frågeställningar som: Vem har rätt till frihet? Vad är frihet? Vad gäller för flickor? Vad gäller för pojkar? Kan alla barn vara med på allt som skolan erbjuder? Om inte, varför inte? Vem bestämmer vem våra barn ska gifta sig med? Eller får de bestämma själva? Om inte, varför inte? Vem äger våra barn? Eller är de sina egna? Vem äger kvinnan? Eller är hon sin egen? Kan hon bestämma sin utbildning? Sitt yrke? Vi pratar könsstympning. Vilka blir konsekvenserna? Vad säger traditionen i ditt hemland? Vad säger våra religioner? Vad säger organisationer ute i världen om hälsorisker? Vad säger lagen i Sverige?

Grupperna med män och kvinnor träffas omkring fem tillfällen vardera. I Umeå kommer vi att i grupper med kvinnliga deltagare endast ha kvinnliga samtalsledare (två st), och i grupper för män manliga ledare (två st). I Luleå finns inget sådant krav på kön av ledare, dock kommer man även där att vara två ledare i varje grupp. I övrigt följer vi samma material som vi tar fram tillsammans. I utvärderingarna kommer vi sedan att kunna jämföra upplevelser hos ledare i de grupper där ledarna hade samma kön som deltagarna med upplevelser hos ledarna som inte hade det, samt resultatet av deltagarnas självskattningsenkäter. Tiden för varje tillfälle är ca 2 timmar där vi också fikar tillsammans. Personalen vi tänker oss ska ingå i projektet i Umeå är: två kvinnliga friskvårdare, en manlig kurator samt en manlig lärare. Personal i Luleå är två lärare.

Vårt mål är att få in samtalsgrupper omkring hedersfrågor som ett inslag i SFI-undervisningen och att under projekttiden utvärdera, anpassa och göra bättre innan en tydlig metod och enkelt SFI-anpassat digitalt material permanentas i verksamheten. Med hjälp av erfarenhetsutbyte med SFI i Luleå under projekttiden säkerställer vi att metoden och materialet blir så bra som möjligt.

Med hjälp av det länsöverskridande samarbetet Umeå och Luleå emellan, kommer materialet och metoden dessutom att ”rota sig” ordentligt, där rektorer för respektive Sfi-skola kan sprida arbetet till övriga Sfi-skolor i länen. Genom samverkan med Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten och deras arenor (bl.a. nätverksmöten) kommer vi också kunna sprida materialet och metoden både länsvis och länsövergripande.”

Innehåll

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.