Våga stå kvar – En mindre kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Omslag Våga stå kvar

Arbetet med att strukturera en organisation för att ge stöd och skydd i Söderhamn har varit mycket framgångsrikt när det gäller hedersrelaterad problematik. ”Våga stå kvar!” handlar om det metodutvecklande arbetet såväl före som efter kommunens deltagande i Länsstyrelsen Östergötlands projekt Våga göra skillnad. Socialnämndens beslut att inom socialtjänsten inrätta en tjänst för en strateg […]

Informationsmaterial om barnäktenskapsbrott och utreseförbud

Den 1 juli 2020 trädde skärpt lagstiftning i kraft i form av barnäktenskapsbrott, utreseförbud och straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram informationsmaterial och affischer kring den skärpta lagstiftningen som ni gärna får sprida till era kontakter och i era nätverk. Här på vår webbplats hittar ni informationsmaterial riktat […]

KORTLÆGNING – Strategier og initiativer til forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelateret vold i de nordiske lande

På opdrag fra Nordisk Ministerråd (NMR) har Rambøll Management Consulting (Rambøll) gennemført en kortlægning af strategier, lovgivning og organisering, som de fem nordiske lande hver især har iværksat for at bekæmpe negativ social kontrol og æresrelateret vold. Formålet med kortlægningen er at give et samlet overblik over strategier, lovgivning og organisering inden for feltet. Nøgleaktører […]

Multiutsatta barn – Om barn som utsatts för flera typer av barnmisshandel

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen låtit forskarna Carolina Jernbro och Staffan Janson genomföra en kartläggning av våld mot barn i Sverige. Studien är en nationellt representativ elevenkätsundersökning genomförd i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet under senhösten 2016. Sammanlagt 4 741 elever har svarat på frågor om utsatthet för […]

”Heder fanns ju i familjen men vi var inte extrema i det” – Intervjustudie med kriminalvårdsklienter med hedersrelaterad våldsbrottslighet

I den här studien har 16 kriminalvårdsklienter med en hedersrelaterad brottslighet intervjuats. Resultaten som rapporten redogör för baseras på deltagarnas egen version av de brott de dömts för. Studien bidrar med kunskap om bakomliggande erfarenheter, värderingar, normer och motiv till våldsbrotten utifrån deltagarnas egna berättelser. Slutsatserna kring identifiering, behandling, återanpassning och samverkan, blir viktiga i […]

Strukturer för stöd

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag utvärderat Länsstyrelsen Östergötlands arbete. Syftet är att ge regeringen underlag för beslut om att inrätta ett permanent nationellt, sektorsövergripande uppdrag i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland har till stor del nått målen i regeringsuppdraget att bidra till att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld […]

Inventering av vård för kvinnor och flickor som har varit utsatta för könsstympning: Delrapport 1

Detta är en delrapport av Socialstyrelsens uppdrag att inventera vilken vård som erbjuds kvinnor och flickor som utsatts för könsstympning samt att analysera och bedöma i vilken utsträckning vården är jämlik mellan regionerna. Till uppdraget hör att lämna förslag om hur vården kan förbättras och bli mer jämlik över landet (Regeringsuppdrag 3.8–8701/2017. dnr 5.7–12993/2019). I […]

Placerade barn och unga – Handbok för socialtjänsten

Handboken riktar sig framförallt till socialsekreterare och chefer inom socialtjänsten som arbetar med placeringar av barn och unga utanför det egna hemmet. Den syftar till att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller på området.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.