Nationell handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige

omslag_nationell_handlingsplan_srhr_sverige

Handlingsplanen konkretiserar målen i den nationella strategin och syftar till att vägleda det samlade arbetet inom SRHR-området. Målgruppen är regeringen och statliga myndigheter, men även beslutsfattare och tjänstepersoner inom region och kommun samt skolans huvudmän. Handlingsplanen är också en vägledning för organisationer i civilsamhället, akademin, professionsföreträdare och nationella och regionala strukturer för kunskapsstyrning i det […]

Arbeta med avhoppare. Ett stödmaterial för socialtjänsten

omslag_arbeta_med_avhoppare_stodmaterial_soc

Det här kunskapsstödet från Socialstyrelsen riktar sig primärt till dig som inom socialtjänsten som arbetar med vuxna individer (eller barn och unga) vilka vill lämna organiserad brottslighet och som behöver samhällets stöd och skydd för det (så kallade avhoppare). Materialet kan även i tillämpliga delar användas när det gäller handläggning av ärenden som rör våldsbejakande […]

Våld, förtryck och heder – att arbeta förebyggande i öppen fritidsverksamhet

omslag_vald_fortryck_och_heder

Ett kortfattat kunskapsunderlag för dig som ansvarar för och fattar beslut inom öppen fritidsverksamhet. Materialet är en sammanfattning av ett kunskapsunderlag som MUCF tagit fram i samarbete med Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland. Det beskriver potentialen hos fritidsverksamhet att arbeta våldsförebyggande, går igenom hinder och utmaningar hos verksamheten och […]

Rutiner och stöd kring arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

omslag_rutiner_stod_kring_arbetet_med hrv

För att få en aktuell bild av hur svenska kommuner och regioner arbetar med föräldraskapsstöd riktat till familjer i en hederskontext har MFoF låtit genomföra en enkätundersökning under hösten 2022. Denna enkät är den första nationella kartläggningen av förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck där även föräldraskapsstöd ingår.

Slutredovisning av uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor (A2021/01029)

Två kupad händer runt en orange boll innehållandes texten "Myndighetssamverkan för mänskliga rättigheter".

Regeringen gav 2021 Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. I februari 2022 delredovisades uppdraget med fokus på vidtagna åtgärder samt en plan för det fortsatta arbetet. I denna rapport slutredovisas Uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor […]

Kartläggning av bortförda personer i en hederskontext under 2022

Del av ett flygplan med moln i bakgrunden

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) vid Länsstyrelsen Östergötland har genomfört en ny kartläggning av personer som förts bort i en hederskontext under 2022. Kartläggningen beskriver bland annat i vilka syften personer förs bort, vilka åtgärder kommuner har vidtagit i ärenden rörande bortförda personer och i vilken utsträckning kommuner har fungerande rutiner och […]

Informationsmaterial för att öka kunskapen om könsstympning

två kvinnor på tunnelbanestation

Här hittar du material framtaget i en myndighetsgemensam informationsinsats för att öka kunskapen om könsstympning. Syftet är både att förebygga brottet och att få fler utsatta flickor och kvinnor att söka vård. Informationssatsningen vänder sig till flickor och kvinnor i Sverige som kan ha blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning, deras närstående samt […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.