Projektmedel

Nationella projektmedel Inom ramen för det nationella uppdraget beviljar Länsstyrelsen Östergötland emellanåt projektmedel till nationella eller länsöverskridande insatser som syftar till att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. För närvarande finns inga medel att söka. Utlysningen av projektmedel 2019-12-16 är avslutad. De organisationer som har beviljats medel […]

Nationella stödtelefonen

Nationella stödtelefonen Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där barn och vuxna är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning? Då kan du ringa till den nationella stödtelefonen. Syftet med stödtelefonen är att stötta aktuella aktörer så att utsatta barn och vuxna ska […]

Utbildningar

Utbildningar Inom Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck finns erfarna utbildare med kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Vi prioriterar nationella och länsövergripande insatser. Är du intresserad av en utbildningsinsats in din region/län är du välkommen att skicka en förfrågan till utbildning.nationellt.centrum.hrv.ostergotland@lansstyrelsen.se

Regionala resurscentra

Regionala resurscentra Sedan 2018 har Nationella kompetensteamet, nuvarande Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, samordnat regeringsuppdraget (S2017/07420/JÄM) att på några platser i landet stödja utvecklingen av regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn, unga och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att aktörer så som […]

Organisation

Organisation Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft olika nationella regeringsuppdrag för att förhindra och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Den 1 oktober 2022 blev uppdraget permanent i och med att Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck inrättades. Centrumet ska stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck […]

Regeringsuppdragen

Regeringsuppdragen Länsstyrelsen Östergötland har sedan år 2005 haft uppdrag från regeringen att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget utgår vi från svensk lagstiftning och internationella konventioner såsom Barnkonventionen, Kvinnokonventionen och Istanbulkonventionen. Vårt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor handlar om alla människors grundläggande rättigheter, […]

Intellektuell funktionsnedsättning och heder

Hedersvåld och intellektuell funktionsnedsättning Personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld är en oerhört sårbar och svårupptäckt målgrupp. Sårbar för att de ofta är i beroendeställning till den/dem som utövar våldet samt har en annan referensram kring vad som är önskvärd eller acceptabel behandling. Svårupptäckt då det hedersrelaterade förtrycket och våldet […]

HBTQ och heder

HBTQ och heder Homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner kan vara särskilt utsatta i ett hedersrelaterat sammanhang eftersom det i princip är otänkbart med något annat än en heterosexuell relation eller att någon skulle ha en könsidentitet som inte stämmer överens med det juridiska könet. Det kan finnas ett totalt tabu kring hbtq-frågor i familjer och […]

Könsstympning

Könsstympning av flickor och kvinnor Könsstympning av flickor och kvinnor görs för att kontrollera flickors och kvinnors kroppar och sexualitet och har bland annat att göra med föreställningen om att mäns och familjers heder är kopplad till kvinnors och flickors sexuella beteende. Könsstympning av flickor och kvinnor innebär att större eller mindre delar av de […]

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck? Alla former av våld och förtryck ska motverkas och bekämpas. Att särskilt belysa det hedersrelaterade våldet och förtrycket innebär inte att det är värre än eller väsensskilt från annat våld i nära relation. Det finns både skillnader och likheter, men för att kunna möta de som är utsatta eller […]