Myndighetsnätverket Gift mot sin vilja

Länsstyrelsen Östergötland fick 2011 regeringsuppdraget Gift mot sin vilja (U2011/7068/UC) att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. En del av det uppdraget innebar att Länsstyrelsen Östergötland skulle vara sammankallande för ett nätverk av statliga myndigheter. Länsstyrelsen Östergötland har sedan dess fortsatt att sammankalla och samverka genom nätverket.

Syftet med Myndighetsnätverket är att skapa förutsättningar för att respektive myndighets insatser ska få större genomslag och förutsättningar att kunna bidra till en långsiktig förändring för barn och unga. Det är även till för att bidra till att myndigheter koordinerar insatser och samverkar med varandra inom området.

Myndighetsnätverket har enats om att ta fram denna publikation, syftet med publikationen är att;

1. Uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck och lyfta att barnäktenskap och tvångsäktenskap samt könsstympning av flickor och kvinnor är uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck, så att det inte ses som separata företeelser.

2. Sprida kunskap inom respektive myndighet.

3. Initiera vidare intresse för att utveckla rutiner/förhållningssätt för arbetet med den hedersrelaterade problematiken inom den egna myndigheten och/eller för myndighetens målgrupp/-er.

4. Belysa de insatser som gjorts inom en rad myndigheter under åren 2007-2015.

5. Uppmärksamma lagstiftningen om stärkt skydd mot barnäktenskap och tvångsäktenskap såväl som att informera om lagen mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland