Prostitution och människohandel

En person som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan samtidigt vara utsatt för prostitution och människohandel. Även det omvända gäller – att en person som utnyttjas i prostitution och människohandel också kan vara utsatt för olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Det är viktigt att vara uppmärksam på när utsattheter överlappar eftersom det påverkar vilka insatser som är lämpliga för att bäst möta den utsatta individens behov. Det kan också ha betydelse exempelvis för hot- och riskbedömningen i ärendet och vilka frågor som bör ställas.

Kopplingen mellan hedersrelaterat våld och förtryck och människohandel och prostitution

Ett exempel på samband mellan olika våldsformer är att barn, unga och vuxna som utnyttjas i prostitution och utsätts för människohandel även kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, och omvänt att individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samtidigt kan vara utnyttjas i prostitution och människohandel. Barnäktenskap och tvångsäktenskap, som ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck, kan också i sig vara en form av människohandel. Läs mer om människohandelslagstiftningen nedan.

Jämställdhetsmyndigheten har under 2021 och 2022 haft i uppdrag att ”kartlägga förekomsten av, samt sprida kunskap om behov av särskilda insatser för både vuxna och barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och som utnyttjas inom prostitution eller utsätts för människohandel” (A2020/02655, A2020/02621 (delvis)). Uppdraget har planerats och genomförts i samverkan med Nationella kompetensteamet, nuvarande Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

I sin redovisning av uppdraget konstaterar Jämställdhetsmyndigheten att:

”…målgruppen barn och vuxna som är utsatta för både hedersrelaterat våld och förtryck och som utnyttjas i prostitution eller utsätts för människohandel finns i Sverige och befinner sig i en oerhörd utsatthet. Yrkesverksamma som bidragit i uppdraget uppger att de möter målgruppen i sina verksamheter. En majoritet av yrkesverksamma inom socialtjänst och rättsväsende som har deltagit i enkätstudien inom uppdraget har angivit att denna typ av ärenden är komplexa att hantera och förenade med en hög svårighetsgrad.

Vidare framkommer bland annat att det finns kunskapsluckor hos yrkesverksamma inom socialtjänsten och rättsväsendet om sambandet mellan prostitution och människohandel samt hedersrelaterat våld och förtryck, och att områdena hanteras i egna stuprör. Det får till konsekvens att delar av utsattheten missas eller prioriteras ned när det gäller vilka insatser av stöd och hjälp som ges till individen. Det saknas riskbedömningsinstrument som inkluderar utsatthet för både hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel”. (sid. 6)

Läs mer i Jämställdhetsmyndighetens rapport Brister i kunskap, stöd och insatser (2022:21).

Erfarenheter från nationella stödtelefonen

Till den nationella stödtelefonen för yrkesverksamma inkommer samtal om ärenden där en person som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck även misstänks vara utsatt för prostitution och människohandel, eller vice versa. Det vanligaste i denna kategori är samtal om barn- och tvångsäktenskap där det också har förekommit pengatransaktioner. Vidare kan det röra sig om förlovningar som är svåra att bryta på grund av hedersnormer samt genomförda pengatransaktioner. I vissa fall kan hot riktas även mot familjemedlemmar som finns kvar i ursprungslandet.

Andra exempel från samtal till stödtelefonen:

 • Barn och unga som utnyttjas i tiggeri och där det framkommer att det finns utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap och/eller tvångsäktenskap.
 • Kvinnor som utnyttjas i prostitution och människohandel och som är, eller tidigare har varit, utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Tvångsäktenskap som syftar till att make/maka ska kunna komma till Sverige på anknytning.

Lagstiftningen om människohandel bör användas i första hand

Brottsbalkens bestämmelser om barnäktenskapsbrott, äktenskapstvång och vilseledande till äktenskapsresa är subsidiära till bestämmelsen om människohandel. Det innebär att i de fall då en person har blivit utsatt för både barn- eller tvångsäktenskap och människohandel ska lagstiftningen kring människohandel i första hand användas.

I proposition 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (sid. 53) ger regeringen exempel på situationer som människohandelslagstiftningen kan omfatta:

 • Tvångsäktenskap mot ersättning till annan (s.k. brudköp).
 • Situationer där en make eller hans familj eller klan har rätt att överlåta en kvinna till en annan.
 • Situationer där en kvinna vid makens död är skyldig att låta sig ”ärvas”.
 • Situationer där personer under 18 år levereras av föräldrar eller förmyndare till annan i syfte att personen ska exploateras.

En förälder som exempelvis för ett barn utomlands för att hen ska ingå äktenskap kan under vissa förutsättningar göra sig skyldig till människohandel. Försök, förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja människohandel är kriminaliserat. Således kan det vara straffbart som stämpling till människohandel att planera ett tvångsäktenskap. Mer om lagstiftningen på området.

Viktigt att tänka på

Om det finns anledning att tro att en person är utsatt för flera olika typer av våld och exploatering är det särskilt viktigt att göra en bred kartläggning av den utsattas situation. Det utgör en viktigt grund för återkommande hot- och riskbedömningar liksom för att kunna ge stöd och skydd anpassade efter individens behov och utsatthet.

Ytterligare punkter att tänka på, inte minst i ärenden där någon är utsatt för flera olika våldsformer, kan vara:

 • Agera snabbt. Det finns en risk att den utsatta exempelvis flyttas inom landet eller blir bortförd utomlands, vilket begränsar möjligheterna att hjälpa.
 • Sök kunskap om de olika våldsformerna och samverka med andra aktörer som har specialistkunskap inom de olika ämnesområdena.
 • När barn är inblandade – säkerställ att det verkligen är vårdnadshavarna ni träffar. Var också uppmärksam på att vårdnadshavare kan vara förövare.
 • Om barn riskerar att fara illa (antingen som direkt utsatta eller som barn till en utsatt person) – gör en orosanmälan till socialtjänsten.
 • Vid polisanmälan – anmäl samtliga brott som observerats så att poliser och åklagare med lämplig kompetens tilldelas ärendet.

Om du behöver råd och vägledning i ett ärende är du välkommen att kontakta följande nationella stödtelefoner för yrkesverksamma:

 • För råd och konsultation i situationer där barn eller vuxna är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor – ring 010-223 50 00.

  Nationella stödtelefonen – information och öppettider 

 • För råd och vägledning i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel och människoexploatering – ring 020-390 00 00.

  Telefonen är bemannad kontorstid. Vid brådskande ärenden kontakta polis på telefonnummer 114 14 alternativt socialjour eller motsvarande jourfunktion inom socialtjänsten. Vid akut fara ring 112.

Runt om i landet finns också särskilda regionkoordinatorer som kan erbjuda konsultation i ärenden som rör människohandel. Kontaktuppgifter till regionkoordinatorerna.

För personer som saknar uppehållstillstånd i landet kan betänketid eller tidsbegränsat uppehållstillstånd vara aktuellt vid misstanke om brott som människohandel och annan exploatering. Se mer information i Manual vid misstanke om människohandel.

Innehåll

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.