Samverkan

När ett utsatt barn eller vuxen söker hjälp så startas ofta en händelsekedja där olika aktörer involveras. Ju bättre samverkan fungerar desto större möjlighet att den utsatta personen får rätt stöd. Exempel på samverkansaktörer är skolan, socialtjänsten, polisen, ungdomsmottagningen, ideella organisationer med flera.

Dessa aktörer har ansvar för att tillgodose olika delar av den utsatta personens behov av stöd. Det finns alltför många exempel på när den hjälpsökande inte har fått den hjälp den har rätt till och behov av. Ofta beror det på att de myndigheter och andra aktörer som involverats inte har inarbetade rutiner för att hantera ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan också handla om att myndigheter inte är införstådda i andra verksamheters ansvarsområden. För att myndigheter och aktörer ska kunna förbättra stödet till utsatta personer måste de samarbeta över yrkesgränserna.

Varje verksamhet behöver därför bedriva ett kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete, såväl inom den egna organisationen som i samverkan med andra aktörer och myndigheter. Det är absolut nödvändigt att utvecklingsarbetet förankras på chefs- och politikernivå. Dels för att arbetet ska få genomslag i hela organisationen, dels för att de som medverkar i samverkan ska få mandat att driva arbetet framåt.

Målet som vi strävar mot är att anpassa verksamheterna utifrån individens rättigheter och behov.

 

Läs mer om samverkan i Våga stå kvar, Våga göra skillnad och i Metodstöd för samverkan