NCH växer i rollen som strategisk samordnande aktör

Strukturerad omvärldsbevakning, kartläggning av bortförda barn och modell för styrning och uppföljning är exempel på några uppgifter hos Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) i nya rollen som strategisk samordnande aktör mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Ett år har gått sedan NCH inrättades vid Länsstyrelsen Östergötland. Sedan dess har centrumet både levererat enligt tidigare uppdrag och utvecklats i sin nya roll med den övergripande uppgiften att stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå.

– NCH är ett ungt men snabbväxande centrum som utgör en central samordnande aktör i arbetet med att, tillsammans med andra samhällsaktörer, komma till rätta med det komplexa och allvarliga samhällsproblem som hedersrelaterat våld och förtryck innebär, säger Sandra Petersson, chef för Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Centrumet har under hösten färdigställt och slutredovisat tidigare regeringsuppdrag om att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. I samverkan med andra myndigheter lanserades i augusti den nya webbplatsen könsstympning.se, med syfte att förebygga könsstympningsbrott och få fler utsatta flickor och kvinnor att söka vård.

Strukturerad omvärldsbevakning och nyhetsbrev
NCH har sjösatt ett strukturerat arbete med omvärldsbevakning och analys inom områdena politik och samhällsdebatt, juridik, förvaltning och forskning. Omvärldsbevakningen syftar till att bygga upp en kunskapsbas avseende hedersrelaterat våld och förtryck. På sikt ska arbetet blicka framåt och förutse både utvecklingen av samhällets insatser och tendenser som kan antas påverka aktuella områden. Det ska även stärka centrumets strategiska arbete utifrån rollen som central samordnande aktör i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Inom kort kommer dessa kunskaper även börja spridas genom ett nyhetsbrev som kan nås via webbplatsen hedersförtryck.se.

Utbyggnaden av regionala resurscentra fortsätter
Uppdraget att samordna utvecklingen av regionala resurscentra via länsstyrelserna fortsätter. Målet är att sprida goda erfarenheter och arbetssätt och säkerställa en likvärdig utveckling av resurscentraverksamheterna och därmed likvärdigt stöd till utsatta och yrkesverksamma över hela landet. I maj tillkom 7 nya län i satsningen. Totalt ingår nu 11 län i satsningen.

– Flera regionala resurscentra, i Västmanland, Skåne och Älvsborg, blir operativa nu under hösten vilket är ett viktigt led i utvecklingen av det regionala stödet till både yrkesverksamma och utsatta, säger Sandra Petersson.

Kartläggning av bortförda personer i en hederskontext
På eget initiativ och i linje med uppgiften att regelbundet undersöka omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige och utvecklingen av samhällets insatser på området, har NCH även genomfört en kartläggning av bortförda personer i en hederskontext under 2022. Kartläggningen, som nyligen färdigställdes, bygger på enkäter till kommunernas social- och utbildningsförvaltningar. I kartläggningen framkommer bland annat att många barn förs utomlands för att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, trots att kommuner och myndigheter känner till deras situation. För att förhindra bortföranden föreslår NCH bland annat fler juridiska verktyg, för att kunna utfärda utreseförbud för barn i fler situationer och för att kunna polisanmäla fler brott i förberedelsestadiet.

Särskild stödfunktion för utsatta och deras närstående
Utifrån uppgiften att säkerställa att det finns en särskild nationell funktion för utsatta och deras närstående utlyser NCH under hösten en pilotverksamhet för att ansvara för införande och drift av en nationell stödfunktion. Stödfunktionen vänder sig till enskilda som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck samt deras närstående och erbjuder råd och vägledning på generell nivå. Stödfunktionen ska vara öppen för alla oavsett kön och ålder och planeras vara i gång som pilotprojekt under våren.

Modell för styrning och uppföljning
NCH har under året även fokuserat på att ta fram en verksamhetslogik som ska utmynna i en modell för styrning och uppföljning. Detta för att, i enlighet med förordningen, kunna fullfölja sin övergripande uppgift att stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

– Det är viktigt att NCH:s arbete kan redovisas utifrån resultat och effekter. Vi behöver också alltid agera utifrån ett helhetstänk och samverka, för att samhället ska nå framgång i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, avslutar Sandra Petersson.

Läs mer
Ny webbplats framtagen: könsstympning.se
Slutredovisning av uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor
Kartläggningen av bortförda i en hederskontext under 2022
Arbetet med utvecklingen av regionala resurscentra
Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess uppgifter enligt regeringens förordning

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.